"Historia powstania Uniwersytetu III wieku w Szczytnie ma już prawie rok. W czerwcu 2011 roku przygotowałem dla Fundacji Od-nowa projekt ze środków EOG ,którego operatorem był Euroregion Niemen z siedzibą w Suwałkach.
Projekt pod nazwą "Internet i e-usługi dla seniorów Szczytna ,Gizycka i Kazlu Ruda".
W projekcie w trudnym procesie poznawania komputerowych i internetowych zawiłości uczestniczyło ponad 60 seniorów ze Szczytna i 37 seniorów z Giżycka. Wielokrotnie padało pytanie co po projekcie. Rzuciłem propozycję załóżcie Uniwersytet III Wieku. Pomożemy wam na starcie. Pomysł zaaprobował także Prezes Fundacji na rzecz poprawy jakości życia Od-Nowa Pan Zbigniew Chrzanowski. W sukurs przyszli też koleżanki z kursu w Giżycku z których wielu jest członkami Uniwersytetu III Wieku w Giżycku. Na spotkaniu integracyjnym pod koniec listopada 2011 roku udzielili dużo informacji o tworzeniu
i funkcjonowaniu uniwersytetu III Wieku. Ziarno zostało zasiane"


Tadeusz Zapadka


Powstanie Uniwersytetu III Wieku w Szczytnie
W lutym 2012 na spotkaniu założycielskim w lokalu restauracji Zacisze zebrało się ok. 80 sygnatariuszy utworzenia uniwersytetu Prezes Fundacji odnowa i prowadzący zebranie założycielskie Tadeusz Zapadka. Zebranie poprzedziły konsultacje i poszukiwanie formy organizacyjnej uniwersytetu. Wybrano wariant utworzenia uniwersytetu jako organizacji przy fundacji Od-Nowa. W wariancie tym fundacja udostępnia uniwersytetowi formy prawnej i opieki na starcie. W przyszłości gdy organizacja okrzepnie organizacja usmaodzielni się jako Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Szczytnie

Na spotkaniu założycielskim: Padły słowa "My zebrani w dniu 26 lutego 2012 w Szczytnie mamy chęć i dobrą wolę założyć Uniwersytet III Wieku w Szczytnie przy Fundacji na rzecz poprawy jakości życia Od-Nowa" ten oddolny akt woli społeczeństwa obywatelskiego stał się prawem. Uczestnicy uchwałę przyjęli jednogłośnie i podpisali się pod aktem. Na spotkaniu przyjęto też regulamin organizacyjny Uniwersytetu i wybrano Samorząd Słuchaczy.


Cele Uniwersytetu III Wieku w Szczytnie
1.Prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej 
i krajoznawczo- turystycznej dla osób starszychM
2.Włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej
3.Dążenie do podnoszenia poziomu intelektualnego i komfortu życia ludzi   starszych poprzez wszechstronną aktywizację społeczną
5.Szerzenie współpracy między uniwersytetami trzeciego wieku w kraju i za  granicą,
6.Podejmowanie działań rehabilitacyjnych i profilaktycznych dla starszych osób  niepełnosprawnych


Formy Działania Uniwersytetu III Wieku w Szczytnie
1.Prowadzenie wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych oraz zajęć w zespołach twórczych i sekcjach tematycznych.
2.Organizowanie wycieczek i innych form działalności turystyczno- krajoznawczej,
3.Prowadzenie zajęć ruchowych i rehabilitacji zdrowotną.
4.Prowadzenie działalności informacyjnej, oświatowej i wydawniczej,
5.Organizowanie konferencji i sesji naukowych oraz szkoleń i spotkań tematycznych
6.Współdziałanie z organami samorządowymi i instytucjami zajmującymi się problematyką osób w trzecim wieku.
7.Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań na rzecz osób w trzecim wieku,
8.Udział w badaniach naukowych, zwłaszcza z zakresu gerontologii, geriatrii, socjologii, psychologii i pedagogiki,