Projekty aktualnie realizowane przez Fundację Od-Nowa i Uniwersytet III Wieku
w Szczytnie


Projekt "Aktywny zawodowo i społecznie senior ze Szczytna"
- skierowany do 60 seniorów ze Szczytna i okolic, czas realizacji lipiec - grudzień 2012, Finansowany z Funduszu Inicjatyw Oświatowych.Główne Działania to: warsztaty aktywizacyjne dla seniorów, kurs podstaw obsługi komputera i internetu (45 osób),kurs jezyka angielskiego (30 osób), kurs MS Office 30 osób,zajęcia rekreacyjno sportowe dla ok. 40 osób, warsztaty umiejętności umysłowych (20 osób), imprezy integracyjne.


Projekt -"Mobilny pięćdziesięciolatek ze Szczytna"
- skierowany do 60 osób w wieku od 50 do 60 (65 lat).Finansowany przez Program Leonardo da Vinci. Celem projektu jest przygotowanie uczestników do stażu zawodowego na Malcie (28 dni).Przygotowania w 3 grupach po 20 obejmują: szkolenie aktywizacji zawodowej (60 godzin), kurs jezyka angielskiego 150 godzin, przygotowanie kulturowe 18 godzin. Po przygotowaniu uczestnicy w trzech grupach 14 osobowych wyjeżdżają na staż na Malcie. Staż w 3 zawodach: zdrowie i opieka społeczna, opiekun osoby starszej i dzieci, turystyka alternatywna


Projekt "W stronę aktywnej społeczności seniorów"
- projekt skierowany do 90 seniorów 60+ z terenu Szczytna i okolic. Finansowany przez Rządowy program na rzecz osób starszych. Początek projektu listopad 2012,zakończenie maj 2013.Działania projektu obejmują :warsztaty aktywizacyjne seniorów, spotkania integracyjne, zajęcia narciarstwa biegowego, zajęcia taneczne, zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia turystyki pieszej z kijkami Nordic Walking, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, kurs kosmetologii, utworzenie pogotowia wolontariackego,kurs opiekunek osób straszych, kurs udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.


Projekt "Wczorajsze historie, dzisiejsze technologie"
- finansowany przez program Grundtvig projekty partnerskie. Projekt skierowany do 20 seniorów oraz młodziezy. Celem projektu jest edukacja międzypokoleniowa. Główne działania to: kursy komputerowe i nowych technologii oraz języków obcych dla seniorów realizowane przy pomocy młodzieży. Ponadto projekt realizowany z partnerami z Anglii, Austrii, Turcji, Włoch,Hiszpani i Chorwacji. W ramach tej współpracy będą się odbywać spotkania międzynarodowe (co najmniej 6 seniorów weźmie w nich udział).


Projekt "Co znajduje się na stronie Bezpieczne dla Dorosłych"
-Projekt skierowany do 20 seniorów ze Szczytna i okolic. Finansowany z programu Grundtvig projekty partnerskie. Celem projektu jest edukacja seniorów w bezpiecznym korzystaniu z internetu oraz komórek, unikanie oszustw itp. W projekcie wezmą udział także młodzi ludzie ,którzy dla starszych pełnić będą role doradców. Projekt realizowany we współpracy z:Anglii,Litwy,Turcji,Malty,Hiszpani i Słowacji. W programie wizyty partnerskie (co najmniej 6 seniorów)


Projekt "Krótkie moduły szkoleniowe rekonwersji osób starszych"
- Projekt finansowany przez Program Leonardo da Vinci programy Partnerskie. Skierowany do 30 osób starszych 50+.Działania projektu obejmują: aktywizację zawodową osób starszych zagrożonych marginalizacją z powodów ekonomicznych. W ramach projektu odbędą szkolenia w zakresie poprawy mobilności zawodowej w Europie osób starszych
i przygotowanie ich do podejmowania krótkich prac sezonowych za granicą (przygotowanie zawodowe i językowe, pomoc logistyczna).Projekt realizowany z Partnerami z: Anglii, Norwegii,Turcji, Łotwy. W ramach projektu spotkania i wizyty partnerów.