INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 
 
Dotyczy: Zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu „Cyfrowa Wielkopolska”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” na: usługi szkoleniowe w zakresie kompetencji cyfrowych – szkolenia na poziomie zaawansowanym dla mieszkańców województwa wielkopolskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w ramach projektu „E-Senior. Program rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z zastosowaniem działań szkoleniowych i animacyjnych w środowisku lokalnym”

zawiadamiam, że wybrano ofertę: BRC CONSULTING Renata Różycka, ul. Brzozowa 3b/4, 52-200 Wysoka

Uzasadnienie wyboru: na podstawie kryterium oceny ofert określonym w zapytaniu ofertowym z dnia 26.06.2018r. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie kompetencji cyfrowych – szkolenia na poziomie zaawansowanym dla mieszkańców województwa wielkopolskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w ramach projektu „E-Senior. Program rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z zastosowaniem działań szkoleniowych i animacyjnych w środowisku lokalnym” w ramach Projektu „Cyfrowa Wielkopolska” wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

 
Dodano dnia: 17.07.2018
 
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 
 
Dotyczy: Zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu „Cyfrowa Wielkopolska”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” na: usługi szkoleniowe (postępowanie w ramach zasady konkurencyjności) w związku z realizacją projektu „Cyfrowa Wielkopolska” (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy – zwanej dalej „Umową”), w zakresie organizacji 130 cyklów szkoleniowych (130 grup szkoleniowych -30 godzin szkolenia na jeden cykl szkoleniowy na poziomie B w zakresie realizacji szkoleń na poziomie zaawansowanym w zakresie kompetencji cyfrowych skierowanych do osób w wieku 65 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego, posiadających niskie kompetencje cyfrowe, niewielkie doświadczenie lub brak doświadczeń w zakresie komunikacji online i obsługi urządzeń teleinformatycznych,

zawiadamiam, że wybrano ofertę: Jacek Mańkowski, ul. Leopolda Staffa 9/2, 62-052 Komorniki

Uzasadnienie wyboru: na podstawie kryterium oceny ofert określonym w zapytaniu ofertowym z dnia 26.06.2018r. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa wielkopolskiego w ramach Projektu „Cyfrowa Wielkopolska” wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

 
Dodano dnia: 17.07.2018
 

Klauzula informacyjna
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:
1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja na rzecz poprawy jakości życia Od-Nowa, ul. Polska 8A, 12-100 Szczytno,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Anna Chrzanowska, aniachrzanowska7@gmail.com
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
5. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Panu/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy
Dodano dnia: 25.05.2018 r.
Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD – NOWA w okresie od dnia 01.04.2016 r. do dnia 30.07.2016 r. realizuje projekt „Teatr jest fajny!” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Kultura dostępna” skierowany do podopiecznych Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Zakładów Poprawczych, w wieku od 13 do 19 roku życia.

W ramach projektu Uczestnicy wezmą udział w:
1. Warsztatach teatralnych
2. Cyklu spotkań z aktorami
3. Wyjściach do teatru na spektakle zgodnie z bieżącym repertuarem.
Dodano dnia: 01.04.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundacja na rzecz Poprawy Jakości Życia 'Od-Nowa' w związku z organizacją szkoleń w ramach projektu "Internet i e-usługi dla seniorów Giżycka, Szczytna i Kazlu Ruda" wspartego przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa w ramach Programu- "Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen" składa zapytanie ofertowe na:

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

1. Kryterium wyboru będzie:
- doświadczenie w realizacji
- kompleksowość oferty 
- cena,

2. Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.

3. Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czy wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Termin i sposób dostarczenia ofert:
Oferty należy przesłać do 19.11.2011 - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres a.chrzanowski@od-nowa.nazwa.pl  lub - faksem na numer /kontaktowy/  22 635 55 76

ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia "OD-NOWA" w związku z realizacją projektu "Internet i e-usługi dla seniorów Giżycka, Szczytna i Kazlu Ruda" wspartego przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu- "Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen" składa zapytanie ofertowe usługę cateringową - przygotowania i dostarczenia 780 posiłków i zestawów napojów /kawa, herbata, woda/ na terenie Szczytna w okresie od 26.09.2011r do 17.12.2011r.

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

1. Kryterium wyboru będzie:
- doświadczenie w realizacji
- kompleksowość oferty 
- cena,

2. Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.

Termin i sposób dostarczenia ofert:
Oferty należy przesłać do 22.09.2011 - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres a.chrzanowski@od-nowa.nazwa.pl  lub - faksem na numer /kontaktowy/  22 635 55 76


ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia „OD-NOWA” w związku z  realizacją projektu „Internet i e-usługi dla seniorów Giżycka, Szczytna i Kazlu Ruda” wspartego przez Norwegię  poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu  Finansowego  w ramach Programu- „Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen” składa zapytanie ofertowe usługę  cateringową – przygotowania i dostarczenia 585 posiłków i zestawów napojów /kawa, herbata, woda/   na terenie Giżycka w okresie od 26.09.2011r do 17.12.2011r.

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

1. Kryterium wyboru będzie:
- doświadczenie w realizacji
- kompleksowość oferty 
- cena,

2. Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.

Termin i sposób dostarczenia ofert:
Oferty należy przesłać do 22.09.2011 - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres a.chrzanowski@od-nowa.nazwa.pl  lub - faksem na numer /kontaktowy/  22 635 55 76


ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia „OD-NOWA” w związku z organizacją spotkania integracyjnego w ramach projektu:
„Internet i e-usługi dla seniorów Giżycka, Szczytna i Kazlu Ruda” wspartego przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu  Finansowego w ramach Programu- „Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i  Transgranicznych w Euroregionie Niemen” składa zapytanie ofertowe na noclegi dla 40 osób i  wyżywienie dla 70 osób w dniach 23-25 wrzesień 2011r na terenie Giżycka.

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

1.Kryterium wyboru będzie:
- doświadczenie w realizacji
- kompleksowość oferty 
- cena,

2.Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.

Termin i sposób dostarczenia ofert:
Oferty należy przesłać do 20.09.2011 - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres a.chrzanowski@od-nowa.nazwa.pl  lub - faksem na numer /kontaktowy/  22 635 55 76Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie"Internet dla seniorów Giżycka, Szczytna i Kazlu Ruda na Litwie" skierowanym do osób po 50 roku zycia z okolic Giżycka, Szczytna i Kazlu Ruda na Litwie. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce projektyUprzejmie informujemy, że Fundacja "OD-NOWA" przeniosła swoję siedzibę do Szczytna.Z przykrością zawiadamiamy, że z powodu braku dofinansowania, praca Kawiarenki dla Seniorów, zostaje zawieszona. Ostatnim dniem działania kawiarenki jest 23 maja 2011 r. (poniedziałek).


fio

Projekt „Zbliżenia – trzecie międzypokoleniowe spotkania interdyscyplinarne”
współfinansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich


Wystawa prac uczestników projektu "Zbliżenia 2010"

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA

oraz

Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr
Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"

ZAPRASZAJĄ

na wystawę prac uczestników projektu:

"Zbliżenia - trzecie międzypokoleniowe spotkaniai interdyscyplinarne"

Wystawa odbędzie się:

21 września 2010 r.
godz. 14:30

w Ośrodku Nowolipie, przy ul. Nowolipie 25 b


ZAPRASZAMY!!!
fio

Projekt „Zbliżenia – trzecie międzypokoleniowe spotkania interdyscyplinarne”
współfinansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich


WARSZTATY ARTYSTYCZNE


Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA
oraz
Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej
„OŚRODEK NOWOLIPIE”
zapraszają


SENIORÓW
do udziału w warsztatach artystycznych

- muzycznych    - plastycznych    - teatralnych     - fotograficznych

Zajęcia odbędą się podczas tygodniowego wyjazdu do Nałęczowa w terminie
od 18 lipca 2010 do 26 lipca 2010
Projekt ma charakter międzypokoleniowy, uczestnikami projektu mogą być osoby po 60 roku życia i osoby, które nie ukończyły 26 lat.


Zapisy tylko osobiście w siedzibie Fundacji OD-NOWA,

ul. Długa 44/50 pok. 209

od poniedziałku 21 czerwca 2010 r., w godzinach 09:00 – 14:00

Ilość miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

tel. 22 831 21 30,  22 635 55 62 wew. 105, 506 954 500, 500 241 501


TAK BYŁO W ZASZŁYM ROKU

  senioralia

Senioralia 2009

1 - 4 października 2009

Park Saski
Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych
„Jarmark kreatywności”, 4 października 2009, godz. 10.00 – 15.00, Ogród Saski,
Warszawa

Święto osób starszych pod nazwą Międzynarodowego Dnia Osób Starszych zostało ustanowione na dzień 1 października przez ONZ w 1990 roku. W ramach jego obchodów Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” oraz organizacje skupione wokół Forum 50+ zapraszają do Ogrodu Saskiego, gdzie w godzinach 10.00 – 15.00, odbędzie się piknik rodzinny uświetniony występami na scenie z udziałem artystów zarówno młodszego, jak
i starszego pokolenia.
Na scenie zobaczymy m.in.: seniorski zespół głosów operowych o operetkowych „BELCANTO”, seniorski zespół taneczny „WIECZNIE MŁODZI”, młodzieżowy zespół
taneczno – wokalny „FASOLINKI”, Kabaret Filipa Borowskiego i jego gości oraz
Kapelę Czerniakowską.

Podczas Imprezy będzie można zapoznać się z ofertą organizacji, które działają
z seniorami i na rzecz seniorów zarówno w obszarze aktywizacji ruchowej, jak i edukacji
i promocji zdrowia, wspierania samotnych osób starszych, promocji wolontariatu 50+,
a także reprezentujące środowiska kobiece oraz emeryckie.
Instruktorzy Warszawskiego Okręgu Nornic Walking oraz Warszawskiego Klubu Gry
w Boules będą aktywnie zachęcać do uprawiania tych międzypokoleniowych dyscyplin. Instruktorzy Jogi będą aktywnie promować ten rodzaj spędzania czasu i aktywności ruchowej.

Uczestnicy Imprezy znajdą tu też stanowiska, gdzie seniorzy (i nie tylko) będą mogli nieodpłatnie zbadać słuch, poziom cukru we krwi, zmierzyć ciśnienie oraz dokonać pomiaru gęstości kości. Wszędzie tutaj będzie można od razu omówić wyniki i uzyskać nieodpłatną konsultację.

Przewidziano też konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, jakimi będą telefony komórkowe, skonstruowane specjalnie z myślą o osobach starszych.

Uczestnicy będą mieli również okazję do wpisania swoich pomysłów dla realizacji Programu „Warszawa przyjazna seniorom” do specjalnej „księgi wpisów - by Warszawa była miastem przyjaznym seniorom”.

A tradycyjnie już, wolontariusze Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich” będą rozdawać osobom starszym kwiaty z życzeniami z okazji Ich Święta.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

PARTNERZY: Urząd Miasta St. warszawy wawaoraz Emporia Telecom emporia


Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola uruchomił Punkt Informacji dla Seniorów mieszczący się w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów OPS Dzielnicy Wola przy ul. Zawiszy 5. Punkt jest czynny w dni powszednie
w godz. 8.00 - 16.00. Można w nim uzyskać informacje o programach aktywizacyjnych, ofertach opiekuńczych i usługowych Ośrodków Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola
i uprawnieniach dla seniorów. W dniu 7 września b.r. o godz. 12.00 w sali sesji Urzędu Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90 odbędzie się spotkanie dla wolskich seniorów - osób po 60 roku życia (konieczny adres zamieszkania w Dzielnicy Wola). Na spotkaniu tym zaprezentowane zostaną m.in. propozycje udziału w programach „Druga młodość - Wolski Program Senioralny” prowadzony przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Wola oraz „Aktywny Senior” - prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola. Do udziału w programach szczególnie zapraszamy seniorów, którzy nie uczestniczyli jeszcze w żadnej z poprzednich edycji tych programów. Wydział prosi
o zabranie na spotkanie dowodów osobistych.

fio

Projekt „Zbliżenia – drugie międzypokoleniowe spotkania interdyscyplinarne”
współfinansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia
OD-NOWA
oraz
Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej
„OŚRODEK NOWOLIPIE”
zapraszają

SENIORÓW

do udziału w warsztatach artystycznych

- malarskich   - plastycznych   - teatralnych   - fotograficznych

Zajęcia odbędą się podczas tygodniowego wyjazdu do Nałęczowa w terminie
od 24 września 2009 do 02 października 2009
Projekt ma charakter międzypokoleniowy, uczestnikami projektu mogą być
osoby po 60 roku życia i osoby, które nie ukończyły 26 lat.

Zapisy tylko osobiście w siedzibie Fundacji OD-NOWA,
ul. Długa 44/50 pok. 208
od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 15:00

Ilość miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji i kontakt:
fundacja@od-nowa.pl

Serwis informacyjny

Kina:

- Tanie poniedziałki w Kinie Luna

W każdy poniedziałek w Kinie Luna na wszystkie seanse filmowe obowiązuję
bilety w cenie 5 PLN.
Poza tym, każdego dnia, emeryci i renciści, za okazaniem legitymacji, mogą
korzystać ze zniżek:
wtorek - czwartek - 12 zł
piątek - niedziela - 14 zł

Adres: ul. Marszałkowska 28
Więcej szczegółów: www.kinoluna.pl

- Tanie poniedziałki w Kinie Muranów

W każdy poniedziałek w Kinie Muranów na wszystkie seanse filmowe
obowiązują bilety w cenie 10 PLN

Adres: ul. Gen Andersa 1
Więcej szczegółów: www.muranow.gutekfilm.pl

- Karta Klubowa Kinoteki

Karta Klubowa Kinoteki umożliwia do zakupu biletów na wszystkie seanse
w całym tygodniu w cenie 14 PLN.

Kartę Klubową można zakupić w kasie Kinoteki od pon.-czw przez cały dzień,
oraz w dniach pt-niedz do godz. 16:00. Cena karty 10 zł.

Adres: Pałac Kultury i Nauki (wejście od Al. Jerozolimskich),
Plac Defilad 1
Więcej szczegółów: www.kinoteka.pl

INNE:
- Socrates cafe..wtorkowe rozmowy filozoficzne w Tarabuku

SOKRATES CAFE zaprasza do małej sali co drugi tydzień na otwarte spotkania. Każdy może zgłosić interesujący go problem; dyskusja dotyczy tego, który przez głosowanie okaże się najbardziej ciekawy.

Adres: ul. Browarna 6
Więcej szczegółów: www.tarabuk.pl, www.sokratescafe.pl

AKTUALNOŚĆI:

- Festiwal Fantastyczne KINO.LATO

Dla spędzających lato w mieście amatorów kina i muzyki KINO.LAB przygotowało specjalną ofertę. Tak jak w roku ubiegłym na dziedzińcu Zamku Ujazdowskiego w każdy weekend lipca
i sierpnia odbywać się będzie letni Festiwal Fantastyczne KINO.LATO. Program składa się
z pokazów filmowych i koncertów Bilety na film: 10 zł / na koncert: 20 zł Adres: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2
Więcej informacji: www.kinolab.art.pl

- Warszawa - filmowa stolica lata....

Filmowa Stolica Lata to największy w Polsce festiwal kin plenerowych.
W ciągu 10 tygodni pokazanych zostanie ponad 60 filmów. Projekcje odbywają
się w warszawskich parkach, a wstęp na nie jest bezpłatny.
W tym roku zobaczymy filmy w kilku cyklach: komedie romantyczne (soboty
w Parku Bródnowskim), filmy muzyczno-taneczne (niedziele przy metrze Słodowiec), ,,MultimediaOFF" czyli kino niezależne (piątki w Ogrodzie Saskim), ,,Hity na czasie" (wtorki na Polu Mokotowskim), komedie czeskie (środy w Parku Skaryszewskim) i ,,praskie klimaty" (czwartki w Parku Praskim).

Więcej informacji: www.filmowastolica.pl

- Jazz na Starówce....

Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz Na Starówce to jeden z najpopularniejszych
i największych - pod względem ilości publiczności, festiwal jazzowy w Polsce. Każdej soboty
w lipcu i sierpniu na Rynku Starego Miasta w Warszawie publiczność ma możliwość wysłuchania gwiazd muzyki jazzowej. Wstęp bezpłatny.

Więcej informacji: www.jazznastarowce.pl

- Warszawa Mniej Znana

Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych i Obywatelskich przy współpracy z Urzędem m. st. Warszawy oraz Klubem Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie zorganizowała projekt „Warszawa Mniej Znana”. Impreza ma służyć popularyzacji wiedzy o historii, zabytkach
i współczesności trzech warszawskich dzielnic: Żoliborza, Mokotowa oraz Starej Pragi.
W ramach projektu zostaną zorganizowane cykliczne wycieczki zabytkowymi autobusami komunikacji miejskiej, popularnymi "ogórkami" kursującymi w każdą sobotę lipca i sierpnia na Pragę, Żoliborz i Mokotów wg wyznaczonej trasy. Autobusy odjeżdżać będą z Placu Piłsudskiego. Wszystkie przejazdy będą bezpłatne.

Więcej informacji: www.centrum-europy.org.pl

- Wakacyjny Projekt Filmowy

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki oraz Fundacja Filmowa Warszawa rozpoczynają nowy projekt filmowy. Widzowie będą mieli możliwość obejrzeć najpopularniejsze i najciekawsze produkcje kinematografii rodzimej, europejskiej oraz światowej.
Ta cotygodniowa propozycja kulturalna skierowana jest przede wszystkim do widzów poszukujących oryginalnego repertuaru filmowego.

Cena biletu: 10 zł
Adres: Warszawa, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, ul. Elektoralna 12
Więcej informacji: www.mckis.waw.pl

- Chopiniana VII Dni Fryderyka Chopina w Warszawie

W dniach 25-30 lipca odbędzie się VII edycja festiwalu Chopiniana - Dni Fryderyka Chopina
w Warszawie od innych festiwali i konkursów, których patronem jest Fryderyk Chopin, różni się tym, że eksponując dziedzictwo najwybitniejszego polskiego kompozytora, czyni to
w nowatorski sposób, starając się pomijać formę tradycyjnego recitalu fortepianowego.

Wstęp wolny
Miejsce: Łazienki Królewskie
Więcej informacji: www.mckis.waw.plBILET SENIORA

W nowej taryfie biletowej ZTM od 2 czerwca 2008 roku wprowadzono wyjątkowo korzystną propozycję dla osób, które ukończyły 65. rok życia. Osoby te mogą zakupić roczny bilet
za 40 zł. Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 366 dni od momentu skasowania. Bilet będzie ważny wraz z dokumentem tożsamości potwierdzającym wiek pasażera. Zakupu takiego biletu można będzie dokonać we wszystkich punktach
doładowania Warszawskiej Karty Miejskiej. Jednocześnie przypominamy, że osobom powyżej
70-go roku życia przysługuje uprawnienie do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na podstawie dokumentu tożsamości, potwierdzającego wiek pasażera.
Dnia 17 marca 2008 roku o godzinie 14-tej w siedzibie Fundacji „Od-Nowa” ul. Długa 44/50 odbyło się spotkanie świąteczne „Herbatka u seniora”. W spotkaniu udział wzięli słuchacze kursów e-senior, wykładowcy i pracownicy Fundacji.

Więcej