Projekt "ECDL - bądź częścią społeczeństwa informacyjnego!" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach,Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

Okres działania projektu: 1.07.2014 - 30.04.2015 r.

Celem jest nabycie umiejętności komputerowych na poziomie ECDL Start lub ECDL Core. Adresowany jest do 180 osób spełniających następujące kryteria:

- kobiety i mężczyzni w wieku 50-64 lata,
- zamieszkanie w województwie mazowieckim,
- co najmniej 60 osób z terenów wiejskich,
- brak lub niskie umiejętności obsługiwania komputera i Internetu,
- pracujący lub bezrobotni,
- udział z własnej inicjatywy,
- brak możliwości samodzielnego sfinansowania szkolenia,
- pierwszeństwo udziału mają osoby długotrwale bezrobotne,
- preferowani są także zatrudnieni na stanowisku wymagającym umiejętności komputerowych

Oferta szkoleń w ramach projektu: (8 grup po 15 osób)

Szkolenia komputerowe z certyfikatem ECDL Start i Core

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Start (6 grup po 15 osób) - 80 godz.Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Core (6 grup po 15 osób) - 120 godz. 
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Strona Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI