OPIS PROJEKTU

Projekt „Akcja Aktywizacja” w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki był realizowany w okresie od 01.04.2012 r. do 30.09.2012 r.

Beneficjentami tego projektu było 60 osób (40 kobiet i 20 mężczyzn) bez zatrudnienia
(40 bezrobotnych i 20 nieaktywnych zawodowo), z wykształceniem co najwyżej średnim oraz nie posiadających kwalifikacji zawodowych lub zdezaktualizowane umiejętności, zamieszkałych w powiecie braniewskim lub lidzbarskim.

ŚCIEŻKA UCZESTNICTWA: (4 grupy 15 osobowe)

1. indywidualne poradnictwo zawodowe - 8 godz.
 
2. szkolenia zawodowe
  powiat braniewski
  - Pracownik ochrony osób i mienia - Magazynier - 320 godz.
  - Telemarketer, Sprzedawca - 300 godz.
  powiat lidzbarski
  - Pracownik ochrony osób i mienia - Magazynier - 320 godz.
  - Telemarketer, Sprzedawca - 300 godz.
 
3. warsztaty kompetencji kluczowych i psychospołecznych - 90 godz.
  - szkolenie z zakresu obsługi komputera - 30 godz.
  - warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - 30 godz.
  - trening umiejętności psychospołecznych - 30 godz.
 
 
 
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.