OPIS PROJEKTU

Projekt „Strefa 50 plus” był realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres projektu: 01.03.2012 - 31.08.2012 r.

Beneficjentami tego projektu było 60 osób (30 kobiet i 30 mężczyzn) bez zatrudnienia
(40 bezrobotnych i 20 nieaktywnych zawodowo), z wykształceniem co najwyżej średnim oraz nie posiadających kwalifikacji zawodowych lub zdezaktualizowane umiejętności. zamieszkałych w powiecie bartoszyckim i kętrzyńskim.

Realizacja projektu w powiecie bartoszyckim w okresie kwiecień-lipiec 2012 r.
oraz w kętrzyńskim w okresie maj-sierpień 2012 r.

ŚCIEŻKA UCZESTNICTWA: (4 grupy po 15 osób)

1. indywidualne poradnictwo zawodowe - 8 godz.
 
2. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - 90 godz/grupa
 
3. szkolenia zawodowe:
  - Telemarketer, Sprzedawca - 300 godz.
  - Sprzedawca-magazynier - 320 godz.
  - Kucharz małej gastronomii-cukiernik - 300 godz.
  - Pracownik ochrony mienia-magazynier - 320 godz.
 
 
 
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.