Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
   
   
   
   
   
  Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA w partnerstwie z Knowledge Spółka z o. o., w okresie od dnia 01.10.2017 roku do dnia 30.06.2018 roku, realizują projekt „Zacznij z POWEREM, wejdź na rynek pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.