Zakończono:

- Identyfikacja potrzeb szkoleniowych;
- Warsztaty nabywania kompetencji kluczowych i technik aktywnego poszukiwania pracy;
- szkolenie zawodowe

Rozpoczęto staże zawodowe.
   
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o podanie wartoœci realizacji usługi dotyczącej pośrednictwa pracy dla 54 osób, uczestników projektu „Z dojrzałością nam do twarzy!” z Kętrzyna, Olsztyna i Górowa Iławeckiego, realizowanej w okresie lipiec-sierpień 2014

Usługa pośrednictwa pracy obejmuje:

- pozyskiwanie ofert i udostępnianie ich uczestnikom projektu
- inicjowanie i organizację spotkań pracodawców z uczestnikami
- udostępnianie pracodawcom informacji o kwalifikacjach uczestników
- organizację 5 rozmów rekrutacyjnych lub wysłanie 10 odpowiedzi na ofertę pracy na uczestnika
- znalezienie zatrudnienia dla min. 21 osób (11 kobiet i 10 mężczyzn) do końca marca 2015.

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową oraz podpisem oferenta.
Oferty prosimy przesyłać do Fundacji na rzecz poprawy jakoœci życia „OD-NOWA” na adres ul Polska 8a, 12-100 Szczytno, pocztą, kurierem bądź osobiście.
Termin składania ofert upływa w dniu 23.06.2014 r.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

  Dodano dnia 06.06.2014 r.
   
 

Zapytanie ofertowe (kod CPV- 85312320)

 

 

Zapytanie ofertowe na składanie ofert doradców zawodowych na realizację usługi zwišzanej z indywidualnym doradztwem zawodowym i/lub grupowych warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla 60 osób w ramach projektu „Z dojrzałością nam do twarzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostajšcych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Kompletna treść zapytania jest dostępna TUTAJ (plik PDF)

Załączniki do zapytania: (pliki Worda-DOC)
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy TUTAJ
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach TUTAJ
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ
Załącznik nr 4 - Wykaz doświadczenia doradcy zawodowego TUTAJ

 

  Dodano dnia 10.10.2013 r.
 

 
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Strona Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI