Projekt „Samodzielni poprzez pracę - aktywizacja osób młodych niepełnosprawnych” - wersja dla słabowidzących

Wybierz ROZMIAR czcionki: A   A   A   A

AKTUALNOŚCI      O PROJEKCIE     REKRUTACJA     SZKOLENIA I STAŻE      KONTAKT

 
AKTUALNOŚCI  

Fundacja na rzecz poprawy jakości OD-NOWA w partnerstwie z Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA, w okresie od dnia 01.11.2016 roku do dnia 31.08.2017 roku realizuje projekt „Samodzielni poprzez pracę – aktywizacja osób młodych niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.


O PROJEKCIE

Projekt „Samodzielni poprzez pracę – aktywizacja osób młodych niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 01.11.2016 r. - 31.08.2017 r.

Grupa docelowa: Projekt zakłada udział 60 osób fizycznych, które w momencie złożenia dokumentów rekrutacyjnych oraz rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w Projekcie jednocześnie spełniają następujące obowiązkowe kryteria rekrutacyjne:

a)  Niepełnosprawność – posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
b)  Wiek – między 15 a 29 rokiem życia,
c)  Miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w powiatach: kolskim, konińskim, słupeckim, tureckim, leszczyńskim, gostyńskim, kościańskim, rawickim, wolsztyńskim, Leszno, chodzieskim, czarnkowsko – trzcianeckim, pilskim, wągrowieckim, złotowskim, Konin, w woj. wielkopolskim,
d)  Status młodzieży NEET – zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014 – 2020 tj. osoba, która:
     • pozostaje bez zatrudnienia (jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo),
     • nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
     • nie szkoli się (nie uczestniczy lub nie uczestniczyła w ciągu ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)
e)  Brak zatrudnienia – status osoby bezrobotnej (w tym długotrwale bezrobotnej) lub biernej zawodowo,
f)  Płeć - 30 kobiet i 30 mężczyzn,
g)  Adekwatność założeń projektu do celów Uczestnika Projektu,
h)  Motywacja do udziału w projekcie i do podjęcia zatrudnienia.
Pierwszeństwo udziału w Projekcie będą miały osoby spełniające kryteria pierwszeństwa:

a)  Niepełnosprawność: w stopniu lekkim – 1pkt., w stopniu umiarkowanym – 2 pkt., w stopniu znacznym – 3 pkt.,
b)  Niskie kwalifikacje: wykształcenie na poziomie ISCED 1 – 3 pkt., ISCED 2 – 2 pkt., ISCED 3 – 0 pkt.,
c)  Niskie doświadczenie zawodowe: brak doświadczenia zawodowego – 4 pkt., doświadczenie zawodowe do 1 roku – 3 pkt., doświadczenie zawodowe od 1 do 2 lat – 2 pkt., doświadczenie zawodowe od 3 do 5 lat – 1 pkt., doświadczenie zawodowe powyżej 5 lat – 0 pkt.,
d)  Miejsce zamieszkania na terenach wiejskich – 1 pkt.,
e)  Wiek między 15 a 24 rokiem życia – 1 pkt.

Pomocniczym kryterium będzie kolejność zgłoszeń Uczestników.

Cel główny: Celem głównym projektu jest podniesienie potencjału zawodowego 80% Uczestników Projektu poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo – edukacyjną opartą na następujących działaniach: identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, pośrednictwa pracy, szkolenia z nabywania kompetencji psychospołecznych i aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia zawodowe oraz staże.

Ścieżka wsparcia Uczestników Projektu:
— Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie określenia ścieżki zawodowej
— Pośrednictwo pracy
— Szkolenie z nabywania kompetencji psychospołecznych i umiejętności aktywnego poszukiwania pracy
— Szkolenia zawodowe (jedno do wyboru):
    ⇒ Pracownik biurowy
    ⇒ Telemarketer
    ⇒ Spawacz metodą MAG
    ⇒ Asystent ds. księgowości
— Staże zawodowe

Uczestnikom Projektu zapewniamy:
— materiały pomocnicze i dydaktyczne
— certyfikat ukończenia szkolenia zawodowego
— catering
— ubezpieczenie NNW
— refundację kosztów dojazdu
— stypendium za szkolenie zawodowe
— stypendium stażowe

DO GÓRY STRONY


REKRUTACJA

Rekrutacja do udziału w projekcie zostanie przeprowadzona w okresie listopad — grudzień 2016 r. przez Specjalistę ds. Rekrutacji.

Etapy rekrutacji:

1.  Wypełnienie i przesłanie dokumentów zgłoszeniowych: formularza zgłoszeniowego, regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych.
2.  Weryfikacja warunków formalnych
3.  Rozmowa ze Specjalistą ds. Rekrutacji
4.  Wyłonienie ostatecznej grupy Uczestników

DO GÓRY STRONY


SZKOLENIA I STAŻE

Pracownik biurowy – 140 godz., organizowanie pracy biura, przepływ informacji, obsługa urządzeń biurowych i komputera, prawo pracy.
Telemarketer – 130 godz., komunikacja, negocjacje, budowanie relacji, obsługa klienta, przygotowanie bazy, obsługa komputera.
Spawacz metodą MAG – 120 godz., klasyfikacja materiałów do spawania materiały dodatkowe do spawania stali nierdzewnych, metody spawania, budowa i użytkowanie urządzeń przeznaczonych do spawania, zasady bezpiecznej pracy.
Asystent ds. księgowości – 150 godz., rachunkowość, formy opodatkowania, dokumenty księgowe, ewidencje, PIT, CIT, VAT, sprawozdania finansowe, komputerowe programy f-k (np. Symfonia).

Uczestnicy Projektu, którzy ukończą wybrane szkolenie zawodowe otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje.

Staż zawodowy – 3 mies., na stanowisku powiązanym z ukończonym szkoleniem zawodowym, w wybranych przedsiębiorstwach.
DO GÓRY STRONY


KONTAKT

Biuro projektu:
W przygotowaniu

Osoby kontaktowe:
Katarzyna Baj
tel. kom. 500 241 501

Olga Kistowska
tel. kom. 511 730 576
e-mail: samodzielni@wp.pl

DO GÓRY STRONY