Nowy projekt „Zaprojektuj swoją pracę z POWEREM”

   Zaprojektuj swoją pracę
Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA zaprasza Państwa na projekt „Zaprojektuj swoją pracę z POWEREM" współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej I, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Uwaga! Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Celu Tematycznego (CT) 9 w RPO Cel projektu: Wzrost potencjału zawodowego 66 osób (36 Kobiet, 30 Mężczyzn) w wieku 18-29 lat, mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, bez zatrudnienia (46 biernych zawodowo i 20 bezrobotnych) niezarejestrowanych w PUP - 6 osób długotrwale bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), - 33 osoby o niskich kwalifikacjach, - 4 osoby z niepełnosprawnością, - 10 osób zamieszkujące miasta średnie, tracące funkcje społeczno-gospodarcze, w terminie 01.04.2020…
Czytaj więcej ...