Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

   Aktualności

Dotyczy: Zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu „Cyfrowa Wielkopolska”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie nr 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” na: usługi szkoleniowe w zakresie kompetencji cyfrowych szkolenia na poziomie zaawansowanym dla mieszkańców województwa wielkopolskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w ramach projektu E-Senior. Program rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z zastosowaniem działań szkoleniowych i animacyjnych w środowisku lokalnym

zawiadamiam, że wybrano ofertę: BRC CONSULTING Renata Różycka, ul. Brzozowa 3b/4, 52-200 Wysoka

Uzasadnienie wyboru: na podstawie kryterium oceny ofert określonym w zapytaniu ofertowym z dnia 26.06.2018r. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie kompetencji cyfrowych – szkolenia na poziomie zaawansowanym dla mieszkańców województwa wielkopolskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w ramach projektu „E-Senior. Program rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z zastosowaniem działań szkoleniowych i animacyjnych w środowisku lokalnym” w ramach Projektu „Cyfrowa Wielkopolska” wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

Powrót do aktualności

 
Zmień rozmiar
Kontrast