Nowy projekt „Zaprojektuj swoją pracę z POWEREM”

   Zaprojektuj swoją pracę

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA zaprasza Państwa na projekt

„Zaprojektuj swoją pracę z POWEREM”

współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej I, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uwaga!
Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia
byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych
w ramach Celu Tematycznego (CT) 9 w RPO

Cel projektu:
Wzrost potencjału zawodowego 66 osób (36 Kobiet, 30 Mężczyzn) w wieku 18-29 lat, mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, bez zatrudnienia (46 biernych zawodowo i 20 bezrobotnych) niezarejestrowanych w PUP
– 6 osób długotrwale bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET),
– 33 osoby o niskich kwalifikacjach,
– 4 osoby z niepełnosprawnością,
– 10 osób zamieszkujące miasta średnie, tracące funkcje społeczno-gospodarcze,
w terminie 01.04.2020 – 31.12.2020, w drodze zindywidualizowanej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej w oparciu o zdefiniowany Indywidualny Plan Działania (IPD).

Więcej informacji po kliknięciu na stronę Zaprojektuj swoją pracę z POWEREM

Powrót do aktualności

 
Zmień rozmiar
Kontrast