Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

   Aktualności

Dotyczy: Zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu „Cyfrowa Wielkopolska”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie nr 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych na: usługi szkoleniowe (postępowanie w ramach zasady konkurencyjności) w związku z realizacją projektu Cyfrowa Wielkopolska” (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy – zwanej dalej „Umową”), w zakresie organizacji 130 cyklów szkoleniowych (130 grup szkoleniowych -30 godzin szkolenia na jeden cykl szkoleniowy na poziomie B w zakresie realizacji szkoleń na poziomie zaawansowanym w zakresie kompetencji cyfrowych skierowanych do osób w wieku 65 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego, posiadających niskie kompetencje cyfrowe, niewielkie doświadczenie lub brak doświadczeń w zakresie komunikacji online i obsługi urządzeń teleinformatycznych,

zawiadamiam, że wybrano ofertę: Jacek Mańkowski, ul. Leopolda Staffa 9/2, 62-052 Komorniki

Uzasadnienie wyboru: na podstawie kryterium oceny ofert określonym w zapytaniu ofertowym z dnia 26.06.2018r. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa wielkopolskiego w ramach Projektu „Cyfrowa Wielkopolska” wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

Powrót do aktualności

 
Zmień rozmiar
Kontrast