Dojrzały pracownik na rynku pracy

Projekt „Dojrzały pracownik na rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 10. Regionalny rynek pracy
Działania: 10.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY W PROCEDURZE ROZEZNANIA RYNKU - ZAPYTANIA CENOWEGO DOTYCZĄCEGO USŁUGI IDENTYFIKACJI POTRZEB, DIAGNOZOWANIA MOŻLIWOŚCI W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, IDENTYFIKACJI STOPNIA ODDALENIA OD RYNKU PRACY, IPD I PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Wybrana oferta:

 1. Identyfikacji potrzeb, diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, opracowanie /aktualizacja dla każdego UP Indywidualnego Planu Działania dla 46 uczestników zamieszkałych w powiatach: bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński, m. Olsztyn w wymiarze 4h lekcyjne na osobę na terenie woj. warmińsko- mazurskiego w okresie wrzesień-październik 2017 roku.
  Pracownia Rozwoju Osobistego Sylwester Karnas, 36-233 Wesoła 457,
   
 2. Doradztwo i/lub poradnictwo zawodowe, adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb dla 46 uczestników zamieszkałych w powiatach: bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński, m. Olsztyn w wymiarze 6h lekcyjnych na osobę (3 spotkania) na terenie woj. warmińsko- mazurskiego w okresie 10.2017-5.2018 2017 roku.
  Pracownia Rozwoju Osobistego Sylwester Karnas, 36-233 Wesoła 457,

Dodano dnia 29.08.2017 r.

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY W PROCEDURZE ROZEZNANIA RYNKU - ZAPYTANIA CENOWEGO DOTYCZĄCEGO WYNAJMU SAL NA IDENTYFIKACJE POTRZEB, DIAGNOZOWANIE MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, IDENTYFIKACJA STOPNIA ODDALENIA OD RYNKU PRACY, OPRACOWANIE /AKTUALIZACJA DLA KAŻDEGO UP, DORADZTWO I/LUB PORADNICTWO ZAWODOWE, ADEKWATNIE DO ZDIAGNOZOWANYCH POTRZEB

Wybrana oferta:
Kosmetyka Samochodowa BŁYSK II, ul Polska 8a, 12-100 Szczytno

Dodano dnia 29.08.2017 r.

ZAPYTANIE CENOWE - ROZEZNANIE RYNKU

Zamówienie obejmuje usługę:

 • Identyfikacji potrzeb, diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, opracowanie /aktualizacja dla każdego UP Indywidualnego Planu Działania dla 46 uczestników zamieszkałych na terenie woj. warmińsko- mazurskiego w powiatach: bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński, m. Olsztyn w wymiarze 4h lekcyjne na osobę we wrześniu-paŸdzierniku 2017 roku
 • Doradztwo i/lub poradnictwo zawodowe, adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb dla 46 uczestników zamieszkałych na terenie woj. warmińsko- mazurskiego w powiatach: bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński, m. Olsztyn w wymiarze 6h lekcyjnych na osobę (3 spotkania) w okresie 10.2017-5.2018 2017 roku.
 • Wynajem sali na Pośrednictwo Pracy dla 46 uczestników zamieszkałych w powiatach: bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński, m. Olsztyn w wymiarze 2h na osobę w okresie 10.2017-5.2018 roku. (łącznie 92 godzin)
Pełna treść zapytania do pobrania: ZAPYTANIE CENOWE

Dodano dnia 18.08.2017 r.

Witamy Państwa na stronie projektu

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA, w okresie od dnia 01.08.2017 roku do dnia 31.05.2018 roku, realizuje projekt „Dojrzały pracownik na rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Społecznego, Oś Priorytetowa: 10. Regionalny rynek pracy, Działanie: 10.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe.

Dodano dnia 01.08.2017 r.

Projekt „Dojrzały na rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 10. Regionalny rynek pracy, Działanie: 10.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe.

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. - 31.05.2018 r.

Cel projektu:
Celem projektu było podniesienie zdolności do zatrudnienia w terminie 01.08.2017 - 31.05.2018 r. u 46 uczestników projektu (w tym 28 kobiet) w wieku powyżej 50 roku życia o niskich kwalifikacjach poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem, obejmującym diagnozę, identyfikację potrzeb, IPD, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, szkolenia i staże - wybrane i zastosowane zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i wytyczoną ścieżką rozwoju zawodowego, co umożliwi wejście/powrót tych osób na rynek pracy.

Wartość projektu: 857 379,06 zł
Wkład Unii Europejskiej: 728 772,20 zł

Uczestnikami Projektu będzie 46 osób spełniających obowiązkowe kryteria rekrutacyjne:
 • wiek — 50 lat i więcej;
 • brak zatrudnienia - status osoby:
  • bezrobotnej zarejestrowanej w urzędach pracy;
  • biernej zawodowo niezarejestrowanej w urzędach pracy;
  • bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędach pracy;
 • miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w Województwie Warmińsko-Mazurskim, subregion olsztyński;
 • motywacja do udziału w Projekcie i do podjęcia zatrudnienia.
Pierwszeństwo udziału w projekcie miały osoby spełniające kryteria pierwszeństwa:
 • długotrwałe bezrobocie;
 • niskie kwalifikacje do ISCED 3 włącznie;
 • niepełnosprawność.

Ścieżka wsparcia Uczestników Projektu:

 • Identyfikacja potrzeb, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, jak i identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, w tym Indywidualny Plan Działania;
 • pośrednictwo pracy;
 • poradnictwo zawodowe;
 • szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia kwalifikacji i kompetencji;
 • staże zawodowe - 5 miesięcy.

Uczestnikom Projektu przysługiwało:

 • refundacja kosztów dojazdu;
 • catering obiadowy;
 • materiały dydaktyczne;
 • badanie lekarskie;
 • stypendium szkoleniowe;
 • stypendium stażowe (miesięcznie).

Planowane efekty:

 • osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu — 12 osób;
 • osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - osoby o niskich kwalifikacjach — 12 osób;
 • osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - bierni zawodowo — 3 osoby;
 • osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu działalności na własny rachunek, po opuszczeniu programu - bezrobotni w tym długotrwale bezrobotni — 9 osób;
 • osoby, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu — 23 osoby;
 • osoby, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - bierni zawodowo — 6 osób;
 • osoby, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni — 17 osób;
 • osoby, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - osoby o niskich kwalifikacjach — 23 osoby;
Rekrutacja do udziału w projekcie zostanie przeprowadzona w okresie sierpień-październik 2017 r. przez Specjalistę ds. Rekrutacji.

Etapy rekrutacji:
 • Wypełnienie i przesłanie dokumentów zgłoszeniowych: formularza zgłoszeniowego, regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych oraz umowy o uczestnictwo w projekcie.
 • Weryfikacja zgłoszeń pod względem spełnienia obowiązkowych kryteriów rekrutacyjnych oraz pierwszeństwa.
 • Wyłonienie ostatecznej grupy Uczestników.

Uczestnicy Projektu, którzy ukończą wybrane szkolenie zawodowe zgodne z IPD otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje.

Staż zawodowy — 5 mies., na stanowisku powiązanym z ukończonym szkoleniem zawodowym, w wybranych przedsiębiorstwach.

Harmonogramy w ramach projektu:
(pliki w formacie PDF do pobrania po kliknięciu na tytuł)

Indywidualny Plan Działania - Sylwester Karnas
wrzesień 2017 r.
październik 2017 r.

Szkolenia zawodowe:
Kucharz małej gastronomii – Mrągowo
Kucharz małej gastronomii – Bartoszyce
Magazynier z wózkami widłowymi – Mrągowo
Pracownik ochrony – Lidzbark Warmiński
Opiekunka osób starszych – Lidzbark Warmiński
Opiekunka osób starszych – Olsztyn

Poradnictwo zawodowe - Sylwester Karnas
styczeń 2018 r.
marzec 2018 r.
kwiecień 2018 r.
maj 2018 r.
czerwiec 2018 r.
lipiec 2018 r.

Staże zawodowe:

L.p. Firma Miejsce stażu Stanowisko Ilość osób
1. „Dobry Smak” MARZENA OLEJNICZAK, ul. Wolności 2, 11-700 Mrągowo ul. Wolności 2, 11-700 Mrągowo kucharz 5
2. KATERING USŁUGI GATRONOMICZNE TADEUSZ DĄBKOWSKI, ul. Paderewskiego 4, 11-200 Bartoszyce ul. Paderewskiego 1, 11-200 Bartoszyce kucharz 4
3. ANEK TOUR Filip Klecan Spółka Komandytowa, ul. Krasnobrodzkiej 13/224 Warszawa HOTEL ANEK, ul. Roosevelta 25a, 11-700 Mrągowo kucharz 2
4. Bruss Polska Sp. z o.o ul. Giżyckiej 9, 11-700 Mrągowo ul. Giżyckiej 9, 11-700 Mrągowo magazynier 3
5. Dom Opieki „Nasz Dom” im. Reginy Portmann, ul. Reja 6, 11-100 Lidzbark Warmiński ul. Reja 6, 11-100 Lidzbark Warmiński opiekunka 2
6. HOTEL SOLAR PALACE SPA &WELLNES LILA NAJMOŁA, ul. Jaszczurcza Góra 22/24, 11-700 Mrągowo ul. Jaszczurcza Góra 22/24, 11-700 Mrągowo kucharz 3
7. Pizzeria Duo Napoli Piotr Bieńkowski, ul. Mała Warszawska 12, 11-700 Mrągowo ul. Mała Warszawska 12, 11-700 Mrągowo kucharz 1
8. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe IWA Janusz Iwaniów, ul. Rzepakowa 41, 11-041 Olsztyn ul. Przemysłowa 2, 11-700 Mrągowo magazynier 1
9. Przedszkole Miejskie w Górowie Iławeckim, ul. Sikorskiego 34, 11-220 Górowo Iławeckie ul. Sikorskiego 34, 11-220 Górowo Iławeckie kucharz 2
10. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteœmy Razem”, ul. Kard. Wyszyńskiego 13, 11-220 Górowo Iławeckie ul. Kard. Wyszyńskiego 13, 11-220 Górowo Iławeckie kucharz 1
11. Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Pieckach, ul. Zwycięstwa 23, 12-710 Piecki ul. Zwycięstwa 23, 12-710 Piecki kucharz 1
12. Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich, Galiny 69, 11-200 Bartoszyce Galiny 69, 11-200 Bartoszyce kucharz 1
13. Szkoła Podstawowa w Sorkwitach, ul. Szkolna 53, 11-731 Sorkwity ul. Szkolna 53, 11-731 Sorkwity kucharz 1
14. Szkoła Podstawowa w Warpunach z siedzibą w Zyndakach, Zyndaki 2, 11-731 Sorkwity Zyndaki 2, 11-731 Sorkwity kucharz 1
15. Zakład Produkcyjno-Handlowy Mastal Grzegorz Mazuro, Smolajny 4A, 11-040 Smolajny Smolajny 4A, 11-040 Smolajny spawacz 1

Dane kontaktowe:
Urszula Bartnik
tel: 22 635-55-23
e-mail: fundacja@odnowa.pl
Biuro projektu:
ul. Polska 8A
12-100 SZCZYTNO

Zmień rozmiar
Kontrast