Samodzielni poprzez pracę – aktywizacja osób młodych niepełnosprawnych

Projekt „Samodzielni poprzez pracę – aktywizacja osób młodych niepełnosprawnych”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet: I. Osoby młode na rynku pracy
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

wersja dla słabowidzących

ZAPYTANIE CENOWE - rozeznanie rynku

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Samodzielni poprzez pracę - aktywizacja osób młodych niepełnosprawnych", Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę wynajmu sal szkoleniowych. Część A:wynajem sali na "Szkolenie z nabywania kompetencji psychospołecznych" na terenie Chodzieży w terminie: kwiecień/maj 2017 r., dla grupy max. 15 osób z niepełnosprawnościami Część B: wynajem sali na "Szkolenie z nabywania umiejętności aktywnego poszukiwania pracy" na terenie Chodzieży w terminie: maj 2017 r., dla grupy max. 15 osób z niepełnosprawnościami

Dodano dnia: 2017.04.03

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA prowadzi rekrutację do udziału w projekcie „Samodzielni poprzez pracę – aktywizacja osób młodych niepełnosprawnych”. Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie osoby, które spełniają następujące obowiązkowe kryteria rekrutacyjne:

 • Niepełnosprawność - posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • Wiek – między 15 a 29 rokiem życia,
 • Miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w powiatach: kolskim, konińskim, słupeckim, tureckim, leszczyńskim, gostyńskim, kościańskim, rawickim, wolsztyńskim, Leszno, chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim, pilskim, wągrowieckim, złotowskim, Konin, w woj. wielkopolskim,
 • Status młodzieży NEET - zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014 – 2020 tj. osoba, która:
  • pozostaje bez zatrudnienia (jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo),
  • nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • nie szkoli się (nie uczestniczy lub nie uczestniczyła w ciągu ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)
 • Brak zatrudnienia - status osoby bezrobotnej (w tym długotrwale bezrobotnej) lub biernej zawodowo,
 • Adekwatność wsparcia do potrzeb oraz motywacja do udziału w Projekcie.

Dodano dnia: 2017.01.02

Projekt „Samodzielni poprzez pracę – aktywizacja osób młodych niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 01.11.2016 r. - 31.08.2017 r.

Grupa docelowa: Projekt zakłada udział 60 osób fizycznych, które w momencie złożenia dokumentów rekrutacyjnych oraz rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w Projekcie jednocześnie spełniają następujące obowiązkowe kryteria rekrutacyjne:

 1. Niepełnosprawność – posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 2. Wiek – między 15 a 29 rokiem życia,
 3. Miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w powiatach: kolskim, konińskim, słupeckim, tureckim, leszczyńskim, gostyńskim, kościańskim, rawickim, wolsztyńskim, Leszno, chodzieskim, czarnkowsko – trzcianeckim, pilskim, wągrowieckim, złotowskim, Konin, w woj. wielkopolskim,
 4. Status młodzieży NEET – zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014 – 2020 tj. osoba, która:
  • pozostaje bez zatrudnienia (jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo),
  • nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
  • nie szkoli się (nie uczestniczy lub nie uczestniczyła w ciągu ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)
 5. Brak zatrudnienia – status osoby bezrobotnej (w tym długotrwale bezrobotnej) lub biernej zawodowo,
 6. Adekwatność wsparcia do potrzeb oraz motywacja do udziału w Projekcie.

Pierwszeństwo udziału w Projekcie będą miały osoby spełniające kryteria pierwszeństwa:

 1. Niepełnosprawność: w stopniu lekkim – 1pkt., w stopniu umiarkowanym – 2 pkt., w stopniu znacznym – 3 pkt.,
 2. Niskie kwalifikacje: wykształcenie na poziomie ISCED 1 – 3 pkt., ISCED 2 – 2 pkt., ISCED 3 – 0 pkt.,
 3. Niskie doświadczenie zawodowe: brak doświadczenia zawodowego – 4 pkt., doświadczenie zawodowe do 1 roku – 3 pkt., doświadczenie zawodowe od 1 do 2 lat – 2 pkt., doświadczenie zawodowe od 3 do 5 lat – 1 pkt., doświadczenie zawodowe powyżej 5 lat – 0 pkt.,
 4. Miejsce zamieszkania na terenach wiejskich – 1 pkt.,
 5. Wiek między 15 a 24 rokiem życia – 1 pkt.

Pomocniczym kryterium była kolejność zgłoszeń Uczestników.

Celem głównym projektu było podniesienie potencjału zawodowego 80% Uczestników Projektu poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo – edukacyjną opartą na następujących działaniach: identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, pośrednictwa pracy, szkolenia z nabywania kompetencji psychospołecznych i aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia zawodowe oraz staże.

Ścieżka wsparcia Uczestników Projektu:

 • Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
 • Indywidualne pośrednictwo pracy
 • Szkolenie z nabywania kompetencji psychospołecznych i umiejętności aktywnego poszukiwania pracy
 • Szkolenia zawodowe (jedno do wyboru):
  – Pracownik biurowy
  – Telemarketer
  – Spawacz metodą MAG
  – Asystent ds. księgowości
 • Staże zawodowe.

Uczestnikom Projektu zapewniono:
⇒ materiały pomocnicze i dydaktyczne
⇒ certyfikat ukończenia szkolenia zawodowego
⇒ catering
⇒ ubezpieczenie NNW
⇒ refundację kosztów dojazdu
⇒ stypendium za szkolenie zawodowe
⇒ stypendium stażowe

Rekrutacja do udziału w projekcie była przeprowadzona w okresie listopad - grudzień 2016 r. przez Specjalistę ds. Rekrutacji.

Etapy rekrutacji:

 1. Wypełnienie i przesłanie dokumentów zgłoszeniowych: formularza zgłoszeniowego, regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych.
 2. Weryfikacja warunków formalnych
 3. Rozmowa ze Specjalistą ds. Rekrutacji
 4. Wyłonienie ostatecznej grupy Uczestników

Szkolenia zawodowe w ramach projektu (jedno do wyboru):

Pracownik biurowy – 140 godz.
Zakres szkolenia: organizowanie pracy biura, przepływ informacji, obsługa urządzeń biurowych i komputera, prawo pracy.

Telemarketer – 130 godz.
Zakres szkolenia; komunikacja, negocjacje, budowanie relacji, obsługa klienta, przygotowanie bazy, obsługa komputera.

Spawacz metodą MAG – 120 godz.
Zakres szkolenia: klasyfikacja materiałów do spawania materiały dodatkowe do spawania stali nierdzewnych, metody spawania, budowa i użytkowanie urządzeń przeznaczonych do spawania, zasady bezpiecznej pracy.

Asystent ds. księgowości – 150 godz.
Zakres szkolenia: rachunkowość, formy opodatkowania, dokumenty księgowe, ewidencje, PIT, CIT, VAT, sprawozdania finansowe, komputerowe programy f-k (np. Symfonia).

Uczestnicy Projektu, którzy ukończą wybrane szkolenie zawodowe otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje.

Staż zawodowy – 3 miesiące na stanowisku powiązanym z ukończonym szkoleniem zawodowym, w wybranych przedsiębiorstwach.

Dane kontaktowe:
tel. kom. 500 241 501, 511 730 576
e-mail: samodzielni@wp.pl
 
Biuro projektu:
ul. Raczkowskiego 1,
64-800 Chodzież
Zmień rozmiar
Kontrast