50+ Aktywna na rynku pracy

Projekt „50+ Aktywna na rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Priorytet 10. Otwarty Rynek Pracy,
Działanie 10.02. Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób po 29 roku życia,
Poddziałanie 10.02.01. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

Zapraszamy do udziału w projekcie „50+ Aktywna na rynku pracy” realizowanego przez Fundację na rzecz poprawy jakości życia Od-Nowa w partnerstwie z ICT Artur Olesiński.

Projekt realizowany w terminie 01 marca 2016r.-28 luty 2017r. w województwie świętokrzyskim.

Projekt „50+ Aktywna na rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 10. Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.02. Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie 10.02.01. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

Cel główny Projektu to podniesienie potencjału zawodowego zgodnie z potrzebami Uczestniczek Projektu oraz wymagania świętokrzyskiego rynku pracy.

Osiągnięte zostaną Wskaźniki Efektywności Zatrudnieniowej:
- dla Kobiet powyżej 50 roku życia: na poziomie co najmniej 45% (27 osób)
-dla Kobiet długotrwale bezrobotnych: na poziomie co najmniej 35% (7 osób)
-dla Kobiet o niskich kwalifikacjach: na poziomie co najmniej 41% (10 osób)

Wartość Projektu: 950 490,75 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 807 917,14 zł.

Projekt skierowany jest do 60 mieszkanek województwa świętokrzyskiego, w wieku powyżej 50 roku życia- bez zatrudnienia, z własnej inicjatywy zainteresowanych udziałem w projekcie, dla których udział w projekcie jest adekwatny do indywidualnych potrzeb i predyspozycji.
Uczestniczkami Projektu były:

 • 54 Kobiety bezrobotne (zarejestrowane w PUP) w tym 20 Kobiet długotrwale bezrobotnych- dla których ustalono 1-wszy lub 2-gi profil pomocy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.);
 • 6 Kobiet biernych zawodowo.
Pierwszeństwo udziału w projekcie przewidziano dla Kobiet:
 • o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do ISCED 3 włącznie)-w projekcie wezmą udział 24 Kobiety z wykształceniem ponadgimnazjalnym i niższym;
 • zamieszkałych na terenach wiejskich;
 • z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • długotrwale bezrobotnych.
Ścieżka wsparcia w ramach projektu:
 1. Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy.
  Zakres: diagnoza potrzeb (określenie trudności, rozpoznanie celów zawodowych), analiza predyspozycji zawodowych, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, rynek pracy i warsztat edukacyjny (sytuacja na rynku pracy, wymagania pracodawców, ocena kwalifikacji), warsztat samopoznania (analiza słabych i mocnych stron), ocena zawodowa (zainteresowania, cele, doświadczenie, umiejętności, wykształcenie), pomoc w wyborze zawodu, sporządzenie IPD.
  Wsparcie dodatkowe:
  • refundacja kosztów dojazdu
  • materiały szkoleniowe (notatnik, teczka, długopis, pendrive)
 2. Indywidualne pośrednictwo pracy.
  Zakres: udzielanie pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, pozyskiwanie i udostępnianie Uczestniczkom Projektu ofert pracy, udzielanie pracodawcom informacji o kandydatkach do pracy, organizowanie rozmów kwalifikacyjnych, przygotowanie Uczestniczek Projektu do rozmów kwalifikacyjnych, pomoc w pozyskaniu pracodawców na staże.
  Wsparcie dodatkowe:
  • refundacja kosztów dojazdu
 3. Szkolenia zawodowe.
  „Pracownik obsługi kadrowo-płacowej” (1gr x 15os) 150 godz.
  „Pracownik biurowy” (1gr x 15os) 150 godz.
  „Pracownik działu księgowo?ci” (1gr x 15os) 150 godz.
  „Pracownik kancelaryjny” (1gr x 15os) 150 godz.
 4. Wsparcie dodatkowe:
  • refundacja kosztów dojazdu
  • catering obiadowy
  • stypendium szkoleniowe - 1314,27 zł brutto
  • materiały dydaktyczne (skrypty/podręczniki)
 5. 3-miesięczne staże zawodowe
  wsparcie dodatkowe:
  • stypendium stażowe - 2305,98 zł brutto/m-c
Słowniczek pojęć:

Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Osoba długotrwale bezrobotna - to osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

Osoba bierna zawodowo - to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna).

Osoba pochodząca z obszarów wiejskich- osoba przebywające na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). Obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie.

Osoba o niskich kwalifikacjach - do ISCED 3 włącznie - to osoba legitymująca się wykształceniem ponadgimnazjalnym lub niższym (dotyczy osób, które ukończyły Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Technikum, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, Technikum Uzupełniające lub Zasadniczą Szkołę Zawodową).
 

Proces rekrutacji:

 1. Złożenie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami (mailowo/faxem/pocztą/osobiście w biurze projektu)
 2. Weryfikacja kryteriów formalnych
 3. Rozmowa rekrutacyjna
 4. Tworzenie listy Uczestniczek Projektu
 5. Informowanie o wynikach rekrutacji

Szkolenia zawodowe w ramach projektu (jedno do wyboru)

 1. Pracownik obsługi kadrowo ? płacowej (150 godz.)
  Zakres szkolenia: Kodeks Pracy, ubezpieczenia społeczne, obsługa programu Płatnik, komputerowe programy kadrowo-płacowe (np. RAKS, Symfonia)
 2. Pracownik biurowy (150 godz.)
  Zakres szkolenia; organizacja pracy, przepływ informacji, obsługa klienta, prowadzenie terminarza, obsługa urządzeń biurowych i komputera.
 3. Pracownik działu księgowości (150 godz.)
  Zakres szkolenia: Rachunkowość, formy opodatkowania, dokumenty księgowe, ewidencje, PIT, CIT, VAT, sprawozdania finansowe, programy komputerowe (np. Symfonia).
 4. Pracownik kancelaryjny (150 godz.)
  Zakres szkolenia: BHP, organizacja pracy biurowej, organizacja obiegu dokumentów, przepływ informacji, zasady efektywnej komunikacji, kultura zawodu, obsługa urządzeń biurowych i komputera.

Szkolenia zakończą się egzaminem zewnętrznym oraz wydaniem certyfikatu.

Za udział w szkoleniu Uczestnikowi przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 1314,27 zł brutto.

Po szkoleniu Uczestnicy zostaną skierowani na 3-miesięczne staże zawodowe powiązane z odbytym wcześniej szkoleniem zawodowym. Praca w dni robocze po 8 godz. dziennie lub 7 godz. w przypadku osoby niepełnosprawnej). Stypendium stażowe wynosi 2305,98 zł brutto.


Osoba do kontaktu:
Anna Kubara
tel: 739 266 000
Biuro projektu:
ul. Leszczyńska 45
25-321 KIELCE

Zmień rozmiar
Kontrast