Edukacja – Certyfikacja – Kwalifikacja

Projekt „Edukacja – Certyfikacja – Kwalifikacja”
współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 02.00.00 Kadry dla gospodarki
Działanie: 02.03.00 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych
Poddziałanie: 02.03.01 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych.

 

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA zaprasza Państwa na projekt „Edukacja – Certyfikacja – Kwalifikacja” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie: 02.03.00 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych Poddziałanie: 02.03.01 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych

Data dodania: 01.06.2019

 

 

Okres realizacji projektu: 2019.06.01 – 2020.12.31

Wartość projektu: 925 123,50 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 873 727,50 zł

Grupa docelowa projektu: 216 osób dorosłych (w wieku 18 lat i więcej, w tym co najmniej 60% będą stanowić osoby w wieku 25 lat i więcej) z grup defaworyzowanych tj. wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadającą największe potrzeby w dostępie do edukacji - wyłącznie osoby o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku 50 lat i więcej, zam. w woj. warmińsko-mazurskim, zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji i uczestniczące w projekcie z własnej inicjatywy, nieprowadzące działalności gospodarczej. Osoby w wieku 50 lat i więcej będą stanowić co najmniej 30% uczestników projektu. Struktura grupy docelowej:; 86os w wieku 18-24l, 65os w wieku 25-49l, 65os w wieku 50l i więcej; 191 osób o niskich kwalifikacjach (151 osób w wieku 18-49 lat i 40 osób w wieku 50 lat i więcej). 132 osoby wezmą udział w szkoleniach w obszarze ICT, 84 osoby w kursach językowych.

Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji językowych lub komputerowych przez 195 spośród 216 osób w wieku 18+ w tym 86os w wieku 18-24l, 65os w wieku 25-49l, 65os w wieku 50l i więcej, zam. w woj. warmińskomazurskim z grup defaworyzowanych, tj. o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku 50 lat i więcej,objętych szkoleniami komputerowymi lub kursami językowymi (angielski, niemiecki, francuski) , w terminie 1.6.2019-30.9.2020.

Działania projektu obejmują szkolenia komputerowe (11 edycji) i kursy językowe: angielski (4 edycje), niemiecki (2 edycje), francuski (1 edycja).

Rezultaty projektu:
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu:
-o niskich kwalifikacjach- 134
-w wieku 50 lat i więcej- 46
-w wieku 25 lat i więcej- 91

 

W przygotowaniu
Kontakt: 510 517 801, e-mail: szkolenia_od-nowa@wp.pl
Biuro Projektu: ul. Polska 8A, 12-100 Szczytno

Zmień rozmiar
Kontrast