50 i więcej powodów do nauki TIK-ów i języków

Projekt „50 i więcej powodów do nauki TIK-ów i języków”
współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 02.00.00 Kadry dla gospodarki
Działanie: 02.03.00 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych
Poddziałanie: 02.03.01 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych.

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA serdecznie zaprasza Państwa na projekt

„50 i więcej powodów do nauki TIK-ów i języków"

współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie: 02.03.00 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych Poddziałanie: 02.03.01 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych

Data dodania: 01.09.2019

Projekt realizowany w okresie: 01.09.2019 – 31.12.2020 r.

Wartość projektu: 880 864,20 zł
Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego: 831 927,30 zł

Celem Projektu jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji:

 • ICT przez 101 osób w wieku 50 lat i więcej zamieszkałych w obszarze projektu, przez szkolenia komputerowe,
 • językowych- w zakresie języka angielskiego na pełnym poziomie biegłości językowej zgodnie z ESOKJ przez 42 uczestników w terminie 01.09.2019-31.12.2020 r.

Uczestnikami Projektu będą 204 osoby w wieku 50+ (w tym 123 osoby o niskich kwalifikacjach - z wykształceniem co najwyżej średnim do poziomu ISED 3 włącznie) z grup defaworyzowanych tj. wykazujących największą lukę kompetencyjną oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji spełniających poniższe warunki:

 1. wiek 50 lat i więcej (górna granica wieku uczestnika projektu to 74 r.ż.),
 2. miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w województwie warmińsko-mazurskim w subregionie olsztyńskim (powiaty: bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński, oraz m. Olsztyn),
 3. uczestnictwo w Projekcie z własnej inicjatywy,
 4. nieprowadzenie działalności gospodarczej,
 5. podanie danych wskazanych we właściwych Wytycznych potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych, przeprowadzenia ewaluacji oraz zobowiązanie do przekazania informacji nt sytuacji po opuszczeniu projektu,
 6. brak certyfikatów w zakresie kwalifikacji cyfrowych lub językowych, które obejmuje zgłoszenie do udziału w Projekcie
 7. posiadanie bazowego poziomu umiejętności cyfrowych/językowych: dla poziomu C kursu ICT na poziomie B zgodnie z DIGCOMP, dla poziomu kursu językowego B1, C1 odpowiednio kopie certyfikatów A2 i B2
 8. niekorzystanie równolegle z tego samego typu wsparcia w innych projektach EFS

Działania projektu obejmują szkolenia komputerowe (12 edycji) i kursy jęz. angielskiego (5 edycji). Każdy uczestnik projektu weźmie udział w jednym wybranym szkoleniu.

Rezultaty projektu:
Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 87
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 143
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 143

 

Rekrutacja Uczestników Projektu prowadzona będzie w województwie warmińsko-mazurskim w okresie 09.2019-07.2020, w tym:
 • odrębnie 9-12.2019 roku na kursy językowe, celem pozyskania 60 uczestników języka angielskiego (5 grup x 12 Uczestników Projektu), rekrutacja dwukrotna: 9-10.2019 do 1-2gr, 11-12.2019 do 3-5gr.
 • odrębnie 9.2019-7.2020 na kursy komputerowe, celem pozyskania 144 uczestników projektu (12gr x 12 UP); rekrutacja cykliczna: 9.2019 nabór do 1-2gr, 11.2019 do 3-4gr, 1.2020 do 5-6gr, 3.2020 do 7 8gr, 5.2020 do 9-10gr, 7.2020 do 11-12gr.

Dokumenty rekrutacyjne:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (Microsoft Word)
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (Adobe PDF)
REGULAMIN UCZESTNIKA PROJEKTU (Adobe PDF)

 

Szkolenie komputerowe z certyfikatem ECDL Profile DIGCOMP 16 (12 edycji- 12 gr x 12 UP) w wymiarze 144 godzin, które zakresem tematycznym obejmuje:

 1. Podstawy pracy z komputerem(B1) Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści + Bezpieczeństwo + Rozwiązywanie problemów
 2. Podstawy pracy w sieci(B2),
 3. Przetwarzanie tekstów(B3),
 4. Arkusze kalkulacyjne (B4)
 5. IT Security (S3)
 6. Rozwiązywanie problemów (S9)

Kurs języka angielskiego (5 edycje- 5 gr x 12 UP) w wymiarze 240 godzin. Kurs potrwa 4 semestry po 60 godzin lekcyjnych (2 x A1 i 2 x A2 albo 2 x B1 i 2 x B2 albo 2 x C1 i 2 x C2), łącznie 12 miesięcy. Program kursu językowego będzie zawierać tematy/zagadnienia z zakresu:
-gramatyka
-mówienie/czytanie/słuchanie/pisanie
odpowiadające danemu poziomowi biegłości językowej zgodnie z ESOKJ, czyli umiejętnościom:
Poziom A: rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia, potrafi porozumiewać się w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych; potrafi w prosty sposób opisywać środowisko z którego się wywodzi i bezpośrednie otoczenie, a także wypowiadać się w sposób bardzo prosty na tematy związane z najważniejszymi potrzebami;
Poziom B: rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne; potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka; potrafi formułować jasne i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne dotyczące wielu tematów oraz wyrazić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji;
Poziom C: potrafi zrozumieć praktycznie wszystko, co słyszy lub czyta; potrafi odtwarzać i relacjonować informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie.

 

Kontakt: 510 517 801, e-mail: szkolenia_od-nowa@wp.pl
Biuro Projektu: ul. Polska 8A, 12-100 Szczytno

Zmień rozmiar
Kontrast