Projekt-POWER-Praca

Projekt „Projekt-POWER-Praca”
Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na rynku pracy-projekty konkursowe
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uwaga!
Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia
byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia
społecznego realizowanych w ramach celu
tematycznego 9 w RPO

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA w partnerstwie z Knowledge Spółka z o. o., w okresie od dnia 01.11.2019 roku do dnia 30.09.2020 roku, realizują projekt

„Projekt – POWER – Praca”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data dodania: 02.11.2019

Cel projektu:
Wzrost potencjału zawodowego 25 osób (15kobiet i 10 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET zgodnie z definicją osób z kategorii NEET przyjętą w PO WER, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkujący w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie kujawsko-pomorskim, w tym 13 osób o niskich kwalifikacjach i 8 osób zamieszkujących w miastach średnich, w tym tracących funkcje społeczno - gospodarcze (Grudziądz, Nakło nad Notecią, Chełmno, Inowrocław, Rypin, Włocławek, Brodnica, Świecie), w okresie 01.11.2019-30.09.2020, w drodze zindywidualizowanej i kompleksowej aktywizacji zawodowo - edukacyjnej zdefiniowanej w oparciu o Indywidualny Plan Działania.

Uczestnicy projektu:
25 osób (15kobiet, 10mężczyzn) w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET zgodnie z definicją osób z kategorii NEET przyjętą w PO WER, w tym osób z niepełnosprawnościami, zam. w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie kujawsko-pomorskim, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. Co najmniej 50% uczestników projektu będą stanowić osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie), a minimum 30% mieszkańcy miast średnich, w tym tracących funkcje społeczno - gospodarcze.

Zakres wsparcia:

  • Identyfikacja potrzeb, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, opracowanie Indywidualnego Planu Działania realizowane zgodnie ze standardem wskazanym wUstawie z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (w art. 2 ust. 1 pkt 10a i art. 34a).
  • Szkolenia zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy, prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
  • staże zawodowe realizowane zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014, str. 1) oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży oraz spełniać podstawowe wymogi zapewniające wysoki standard stażu.
  • Pośrednictwo pracy realizowane zgodnie ze standardem wskazanym w Ustawie z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Działania towarzyszące:
→ refundacja kosztów dojazdu (dla 15 uczestników projektu),
→ stypendium szkoleniowe (6,78 zł netto/godz.),
→ stypendium stażowe (1017,40 zł netto/mies.),
→ refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną (dla 4 uczestników projektu),
→ badania lekarskie,
→ catering obiadowy,
→ ubezpieczenie NNW.

Planowane efekty:
⇒ liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie – 25 (15 kobiet, 10 mężczyzn);
⇒ liczba osób z niepełnosprawnościami i/lub o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w projekcie – 13 (7 kobiet, 6 mężczyzn);liczba osób zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno – gospodarcze – 8 (5 kobiet, 3 mężczyzn),
⇒ liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 10 (6 kobiet, 4 mężczyzn);
⇒  liczba osób, która nabyła kompetencje po opuszczeniu programu – 10;
⇒  odsetek osób pracujących których sytuacja na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie uległa poprawie – 27 %;
⇒  odsetek osób w najtrudniejszej sytuacji (osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3)imigranci, reemigranci), które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły pracę – 42 %;
⇒  odsetek osób niekwalifikujących się do powyżej wymienionych grup docelowych, które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły pracę – 57 %.

Wartość projektu: 342 509,25 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 288 666,80 zł

W przygotowaniu ...
Dane kontaktowe:
tel. 54 426-26-66
e-mail: projektpowerpraca@op.pl
Biuro Projektu:
ul. Młynarska 1A/3, 87-800 Włocławek

Zmień rozmiar
Kontrast