Pewny sukces z aktywną integracją

Projekt „Pewny sukces z aktywną integracją”
współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: RPWM.11 Włączenie społeczne
Działanie: RPWM.11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie
Poddziałanie: RPWM.11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” w partnerstwie z COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. oraz Fundacją na rzecz poprawy jakości życia Od-Nowa w okresie od 01.04.2019 r. do 31.05.2020 r. realizuje projekt

„Pewny sukces z aktywną integracją”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet RPWM.11.00.00 – Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Cel projektu:
Wzrost aktywności społeczno-zawodowej 56 osób (34 kobiet i 22 mężczyzn) zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, zamieszkałych w województwie warmińsko-mazurskim na terenie powiatów: gołdapskiego, węgorzewskiego, giżyckiego, oleckiego, ełckiego (z wyłączeniem Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego [MOF] Ełku – gmina Ełk i miasto Ełk) w terminie od 01.04.2019 do 31.05.2020 r. poprzez realizację wsparcia w oparciu o Indywidualną Ścieżkę Reintegracji obejmujące między innymi reintegrację zawodową, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy i staże zawodowe.

Grupa docelowa projektu:
56 osób (34 kobiet i 22 mężczyzn) w wieku powyżej 18 lat, zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające oraz istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zamieszkałych na terenie powiatów: gołdapskiego, węgorzewskiego, giżyckiego, oleckiego, ełckiego (z wyłączeniem MOF Ełku - gmina Ełk i miasto Ełk)

Preferuje się udział osób:
- zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
- korzystających z PO Programu Żywnościowego 2014-2020, a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin stanowi uzupełnienie działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących.

Działania projektu:
⇒ Indywidualna Ścieżka Reintegracji– część I
⇒ Reintegracja Indywidualna
⇒ Reintegracja grupowa
⇒ Indywidualna Ścieżka Reintegracji– część II
⇒ Reintegracja zawodowe
⇒ Szkolenia zawodowe
⇒ Pośrednictwo pracy
⇒ Staże zawodowe - 4 miesiące

Wsparcie w ramach projektu:
 • konsultacje z psychologiem,
 • konsultacje z doradcą zawodowym,
 • coaching indywidualny,
 • indywidualny program terapeutyczny,
 • trening umiejętności społecznych,
 • trening rozwoju osobistego,
 • zajęcia aktywizujące zawodowo,
 • preferowane szkolenia zawodowe – recepcjonista/-stka z modułem prawo jazdy komputerowe ECDL, spawanie metodą TIG 141, MAG, magazynier/-rka z modułem obsługa wózka widłowego oraz bezpośrednią wymianą butli, operator/-ka koparko-ładowarki, opiekun dziecięcy powyżej 3 lat z modułem I pomocy przedmedycznej; masażysta/-stka I i II stopnia; kucharz I i II stopnia o specjalizacji kuchnia amerykańska)
 • badania lekarskie,
 • ubezpieczenie NNW,
 • catering kawowy i obiadowy,
 • materiały szkoleniowe,
 • stypendium szkoleniowe - 8,76 zł/godzina,
 • stypendium stażowe - 1314,38 zł/miesiąc.
Wskaźniki rezultatu:
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 20,
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kompetencje po opuszczeniu programu - 23,
 • Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami - 34%,
 • Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznej - 34%,
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami - 12%,
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej odnośnie pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 25%.

Wartość projektu:1 007 693,40 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 947 933,40 zł

Od 14 stycznia 2020r. realizowane są szkolenia zawodowe dla uczestników/-czek projektu „Pewny sukces z aktywną integracją” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, numer  projektu: RPWM.11.01.01-28-0096/19, Tytuł projektu: Pewny sukces z aktywną integracją, Oś Priorytetowa: RPWM.11 Włączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.1 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Poddziałanie: RPWM.11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

W zakresie:
 1. Spawanie metodą MIG
 2. Spawanie metodą TIG
 3. Kucharz/-ka
 4. Recepcjonista/-ka z obsługą kasy fiskalnej i modułem ECDL
 5. Przedstawiciel/-ka handlowy z prawo jazdy kat. B i modułem ECDL
 6. Magazynier/-ka z modułem obsługi wózka widłowego oraz wymianą butli
 7. Opiekun/-ka dziecięca powyżej lat 3
 8. Pracownik/-ca biurowy z modułem ECDL i zagadnieniami RODO
 9. Operator koparko – ładowarki
 10. Masażysta/-ka
 11. Pracownik do spraw rachunkowości księgowości z modułem ECDL
 12. Podstawowo kurs kosmetyczny (podstawy manicure, rzęsy itp.)
 13. Stylizacja paznokci metodą żelową, tytanową, hybrydową
Zmień rozmiar
Kontrast