Zaprojektuj swoją pracę z POWEREM

Projekt „Zaprojektuj swoją pracę z POWEREM”
Oś priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe,
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uwaga!
Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia
byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych
w ramach Celu Tematycznego (CT) 9 w RPO

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA zaprasza na projekt

„Zaprojektuj swoją pracę z POWEREM"

współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej I, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Data dodania: 01.04.2020

Cel projektu:
Wzrost potencjału zawodowego 66 osób (36 Kobiet, 30 Mężczyzn) w wieku 18-29 lat, bez zatrudnienia (46 biernych zawodowo i 20 bezrobotnych) niezarejestrowanych w PUP, w tym:
- 6 osób długotrwale bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET),
- 33 osoby o niskich kwalifikacjach,
- 4 osoby z niepełnosprawnością,
- 10 osób zamieszkujące miasta średnie, tracące funkcje społeczno-gospodarcze,
w terminie 01.04.2020 - 31.05.2021, w drodze zindywidualizowanej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej w oparciu o zdefiniowany Indywidualny Plan Działania (IPD).

Grupa docelowa projektu:
W Projekcie weźmie udział 66 UP (36 kobiet i 30 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie warmińsko-mazurskim, bez zatrudnienia (46 osób biernych zawodowo oraz 20 bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy), w tym osoby:
  • długotrwale bezrobotne, nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu - młodzież NEET (6 UP),
  • niepełnosprawne (4 UP),
  • posiadające niskie kwalifikacje do poziomu ISCED 3 (33 UP),
  • zamieszkujące miasta średniej wielkości, tracące funkcje społeczno-gospodarcze (10 UP).
Ze wsparcia mogą skorzystać byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Działania projektu:
>> identyfikacja potrzeb, 
>> diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, 
>> identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, 
>> opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),
>> pośrednictwo pracy, 
>> poradnictwo zawodowe,
>> poradnictwo psychologiczne,
>> szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji lub uzyskania kwalifikacji,
>> staże zawodowe.

Rezultaty Projektu:

  • Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-20;
  • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3), imigranci, reemigranci)-42%;
  • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do wyżej wymienionych grup- 57%.

Wartość projektu: 994 655,10 zł
Dofinansowanie: 944 922,34 zł

Harmonogram staży

Lp. Termin stażu Miejsce
1. 01.10.2020 -31.12.2020 AC Gazprim ul Żeromskiego 2c , 14-300 Morąg
2. 01.10.2020 -31.12.2020 PHU " MOR " Mariusz Topolski ul. Przemysłowa 8, 14-300 Morąg
3. 01.10.2020 -31.12.2020 Przedsiębiorstwo Handlowe ,, Elegant " Dorota Kawa ul. 3- Maja 2A 14-300 Morąg
4. 01.10.2020 -31.12.2020 Przedsiębiorstwo Produk. Handlowo Usług. ,, Andreas" Andrzej Skorupski ul. Przemysłowa 10 14-300 Morąg siedziba , lub na ul. Mickiewicza 25 - Filia , 14-300 Morąg
5. 01.10.2020 -31.12.2020 Przedsiębiorstwo Produk. Handlowo Usług. ,, Andreas" Andrzej Skorupski ul. Przemysłowa 10 14-300 Morąg siedziba , lub na ul. Mickiewicza 25 - Filia , 14-300 Morąg
6. 01.10.2020 -31.12.2020 Architektura fryzur Ł. Siwicki ul. Kościuszki 25e 11-500 Giżycko
7. 01.10.2020 -31.12.2020 Architektura fryzur Ł. Siwicki ul. Kościuszki 25e 11-500 Giżycko
8. 14.10.2020-13.01.2021 Electronics ul. Bohaterów Westerplatte 13a, 12-100 Szczytno
9. 14.10.2020-13.01.2021 Electronics ul. Bohaterów Westerplatte 13a, 12-100 Szczytno

Biuro Projektu: ul. Polska 8A, 12-100 Szczytno

Zmień rozmiar
Kontrast