Podkarpacki inkubator zatrudnienia osób w wieku 50 lat i więcej

Projekt „Podkarpacki inkubator zatrudnienia osób w wieku 50 lat i więcej”
Priorytet VII. Regionalny rynek pracy,
Działanie: 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe
 
Pracownia Rozwoju Osobistego Sylwester Karnas w partnerstwie z Fundacją na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA w okresie od dnia 01.09.2018r. do dnia 31.05.2019r. realizuje projekt „Podkarpacki inkubator zatrudnienia osób w wieku 50 lat i więcej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.
Pracownia Rozwoju Osobistego Sylwester Karnas w partnerstwie z Fundacją na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA w okresie od dnia 01.09.2018r. do dnia 31.05.2019r. realizuje projekt „Podkarpacki inkubator zatrudnienia osób w wieku 50 lat i więcej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Grupa docelowa:
Uczestnikami Projektu będzie 70 osób wieku 50 lat i więcej, bez zatrudnienia, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie podkarpackim. Struktura Uczestników Projektu: 70 osób w tym 40 kobiet i 30 mężczyzn, w tym 40 osób biernych zawodowo i 30 osób bezrobotnych (niezarejestrowanych w PUP i zarejestrowanych w PUP z ustalonym I lub II profilem pomocy).

Dofinansowanie projektu: 1 039 769,92 zł
Wkład UE: 960 657,01 zł

Pierwszeństwo udziału w Projekcie będzie powiązane z:
 • niepełnosprawnością
 • niskim poziomem kwalifikacji (tj. z wykształceniem na poziomie do ISCED 3 włącznie)
 • miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich
 • zaangażowaniem w opiekę nad dzieckiem / os. zależną

Celem projektu jest wzrost potencjału zawodowego 70 biernych zawodowo i bezrobotnych osób (w tym 40 kobiet i 30 mężczyzn) w wieku 50 lat i więcej, zamieszkałych w rozumieniu KC w województwie podkarpackim w okresie 01.09.2018r. – 31.05.2019r. przez kompleksowe wsparcie obejmujące co najmniej 3 różne instrumenty wsparcia (obowiązkowo IPD i staże, fakultatywnie poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia).

Ścieżka wsparcia:
 • Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy oraz Indywidualny Plan Działania – 3 godz./os.
 • Poradnictwo zawodowe – 4 godz./os. i/lub pośrednictwo pracy – 8 godz./os.
 • Bony szkoleniowe - Szkolenia zawodowe w wymiarze średnio 150 godzin na Uczestnika Projektu, dla osób, u których zostanie zdiagnozowana taka potrzeba (weryfikowane na podstawie IPD). Szkolenia prowadzone będą w kierunku wskazanym w IPD.
 • Staże zawodowe - 3 miesiące.
Uczestnik projektu może otrzymać:
 • Refundację kosztów dojazdu na: Identyfikację potrzeb i diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy oraz IPD, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenie zawodowe dla osób potrzebujących w kwocie do 20 zł dziennie (weryfikowane na podstawie IPD) dla 35 najbardziej potrzebujących Uczestników Projektu.
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w maksymalnej kwocie do 415,55 zł brutto/miesiąc na szkoleniu zawodowym dla 7 najbardziej potrzebujących Uczestników Projektu.
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w maksymalnej kwocie do 415,55 zł brutto/miesiąc na stażu zawodowym dla 7 najbardziej potrzebujących Uczestników Projektu.
 • Ubezpieczenie NNW.
 • Catering (jednodaniowy z napojami, w trakcie trwania szkoleń zawodowych).
 • Stypendium za udział w szkoleniu zawodowym do 1289,84 zł brutto za udział w 150 godzinach zajęć w ramach wybranego szkolenia zawodowego.
 • Stypendium stażowe w kwocie do 997,40 zł netto za przepracowanie pełnego miesiąca stażu.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia zawodowego oraz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie wraz z opinią na zakończeniu stażu zawodowego.
W przygotowaniu ...
Dane kontaktowe:
Sylwester Karnas
tel. 502 528 658
e-mail: projekt.podkarpacki@gmail.com

Biuro projektu:
Plac Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
Zmień rozmiar
Kontrast