Zobacz rynek pracy w perspektywie PO WER

Projekt „Zobacz rynek pracy w perspektywie POWER”
Oś priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uwaga!
Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia
byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia
społecznego realizowanych w ramach celu
tematycznego 9 w RPO

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA w partnerstwie z Fundacją na rzecz poprawy jakości życia Od-Nowa w okresie 01.01.2020 r. - 30.06.2021 r. realizuje projekt

„Zobacz rynek pracy w perspektywie PO WER”

w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe.

Dodano dnia: 02.01.2020 r.

Cel projektu:
Wzrost potencjału zawodowego 60 UP (30 kobiet i 30 mężczyzn) w wieku 18-29 lat zamieszkałych lub pracujących w województwie mazowieckim, z grup:
- ubodzy pracujący,
- osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych,
- pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, w tym 20% to osoby o niskich kwalifikacjach oraz 30 % to mieszkańcy miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
w drodze zindywidualizowanej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej zdefiniowanej w oparciu o IPD w terminie 1.01.2020 – 30.06.2021.

Grupa docelowa:
60 osób (30 kobiet i 30 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie mazowieckim z grup:

  •  osoby zatrudnione na podstawie umów krótkoterminowych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu
  •  osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych z zarobkami jak wyżej,
  •  ubodzy pracujący (osoby z zarobkami jak wyżej lub osoby zamieszkałe w gospodarstwie domowym, w którym dochody z wyłączeniem transferów socjalnych przypadających na jedną osobę nie przekracza kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do Projektu).
Co najmniej 20% Uczestników Projektu będą stanowić osoby o niskich kwalifikacjach, a 30% UP mieszka w miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze (Ostrołęka, Radom, Ostrów Mazowiecka, Ciechanów, Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc)

Wnioskodawca zapewni możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestniczkom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach CT 9 w RPO.

Działania projektu:
- identyfikacja potrzeb,
- diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego,
- identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy,
- opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
- pośrednictwo pracy,
- poradnictwo zawodowe,
- szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji lub uzyskania kwalifikacji,
- staże zawodowe.

Działania towarzyszące:
- refundacja kosztów dojazdu (dla 30 UP),
- catering obiadowy i kawowy,
- stypendium szkoleniowe,
- badanie lekarskie,
- stypendium stażowe,
- ubezpieczenie NNW,
- materiały piśmiennicze i szkoleniowe,
- refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osoba zależną (dla 5 UP).

Rezultaty projektu:

  • Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 18,
  • Odsetek osób, których sytuacja na rynku pracy uległa poprawie w rozumieniu efektywności zawodowej - 27%.

Wartość projektu: 874 588,87 zł
Dofinansowanie: 830 859,42 zł

W przygotowaniu ...
W przygotowaniu ...

Dane kontaktowe:
tel. 22 635-55-62

Biuro Projektu:
ul. Mińska 15
05-306 Jakubów

Zmień rozmiar
Kontrast