Microsoft-certyfikuj swoje kwalifikacje


Informujemy, że dodaliśmy nowe dokumenty rekrutacyjne do projektu.

Informujemy, że ruszyła rekrutacja na 3 nowe grupy szkoleniowe. Zajęcia rozpoczynają się od listopada 2018 roku.

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA, w okresie od: 2018-03-01 do: 2018-09-30 roku, realizuje projekt „Microsoft - certyfikuj swoje kwalifikacje” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: 02.03.00 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych. Poddziałania: 02.03.02 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych 10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.
Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA, w okresie od: 2018-03-01 do: 2018-09-30 roku, realizuje projekt „Microsoft - certyfikuj swoje kwalifikacje” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: 02.03.00 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych. Poddziałania: 02.03.02 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych 10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Okres realizacji projektu: od 2018-03-01 do 2018-09-30

Cel projektu:
Celem projektu jest nabycie kwalifikacji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monit post rzecz realizacji programu operacyjnego na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2015r. w branży IT przez co najmniej 80% spośród 75 osób dorosłych (w tym 35K i 40M) zamieszkałych lub uczących się lub pracujących w rozumieniu KC w województwie warmińsko-mazurskim, w terminie 1.03.2018-30.09.2018 przez szkolenie zakończone egzaminem zewnętrznym i certyfikat Microsoft: Windows Server 2016, Cloud Platform, SQL 2016 Database Development, SQL 2016 Business Intelligence Development, Web Applications.

Wartość projektu: 619 187,50 zł
Wkład Unii Europejskiej: 526 309,37 zł

Uczestnikami Projektu będzie:
75 osób dorosłych (18-69 lat) (w tym 35K i 40M), zamieszkałych w rozumieniu KC lub pracujących lub uczących się w województwie warmińsko-mazurskim, zainteresowanych z własnej inicjatywy uzyskaniem kwalifikacji w obszarze IT – certyfikacja Microsoft w zakresie zawodu projektanta i administratora baz danych, programisty.
  1. Z udziału w projekcie wyłączone będą osoby prowadzące działalność gospodarczą
  2. Uczestnik nie może mieć certyfikatu Microsoft w zakresie tożsamym ze szkol na które kandydat się zgłasza.
  3. Uczestnik musi mieć bazowy poziom kompetencji komputerowych/test kwalifikacyjny lub certyfikat ECDL Standard lub równoważny


Uczestnikom Projektu przysługuje:
- refundacja kosztów dojazdu;
- catering obiadowy;
- materiały dydaktyczne;

Planowane efekty:
• Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia - 60.
• Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie - 75.
Rekrutacja do udziału w projekcie zostanie przeprowadzona w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie szkolenia (czas składania formularzy rekrutacyjnych), maj 2018- ścieżka 1, lipiec 2018- ścieżka 2, lipiec 2018- ścieżka 3, lipiec 2018- ścieżka 4, lipiec 2018- ścieżka 5.

Etapy rekrutacji:
  1. Wypełnienie i przesłanie dokumentów zgłoszeniowych: formularza zgłoszeniowego, regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych, umowa uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o statusie na rynku pracy, oświadczenia o kwalifikowalności uczestnika.
  2. Weryfikacja zgłoszeń pod względem spełnienia obowiązkowych kryteriów rekrutacyjnych oraz pierwszeństwa.
  3. Wyłonienie ostatecznej grupy Uczestników.


Dokumenty prosimy przesłać na adres rekrutacja.microsoft@gmail.com

Dokumenty do pobrania jak niżej:
• Formularz zgłoszeniowy DOC (Word)
• Formularz zgłoszeniowy PDF (Adobe PDF)
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie DOC (Word)
Oświadczenie o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych DOC (Word)
Umowa uczestnictwa w projekcie DOC (Word)
Oświadczenie o statusie na rynku pracy DOC (Word)
Oświadczenie o kwalifikowalności uczestnika DOC (Word)
Nowe ścieżki szkoleniowe w okresie 11-12.2018 r.
• Gr 1 Ścieżka szkoleniowa SQL 2016 Database Development w terminie 11-12.2018r., 1 grupa x 15 osób, 80 godzin
20761 Querying Data with Transact-SQL - 40 godzin
20762 Developing SQL Databases - 40godzin
wraz z egz 70-761, 70-762 - uprawnienia do certyfikatu Microsoft Certified Solutions Associate MCSA.
• Gr 2 Ścieżka szkoleniowa Web Applications w terminie 11-12.2018r.,
1 grupa x 15 osób, 80 godzin
20480 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 - 40 godzin,
20486 Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications - 40 godzin
wraz z egz 70-480, 70-486 - uprawnienia do certyfikatu Microsoft Certified Solutions Associate MCSA.
• Gr 3 Ścieżka szkoleniowa Windows Server 2016 w terminie 11-12.2018,
1 grupa 15 osobowa, 80 godzin
20740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016-40h
20742 Identity with Windows Server 2016-40h
wraz z egz 70-740, 70-742- uprawnienia do certyfikatu Microsoft Certified Solutions Associate MCSA.

Program szkolenia Gr3:
– 40h 20740 Instalacja, aktualizacja oraz migracja ustawień w środowisku windows server 2016, Implementacja storage spaces i data deduplication, Instal, konfig hyper-v i zarządzanie maszynami wirtual, Wdrażanie i zarządzanie kontenerami w hyper-v, Implem i zarządzanie zasobami failover clustering, Implementowanie rozwiązań typu failover clustering, Implementowanie network load balancing, Zarządz, monitorowanie i obsługa wdrożenia obrazów maszyn wirtualnych
– 40h 20742 Instalacja i konfiguracja DC (Domain Controlers), Zarządzanie obiektami AD DS, Implementacja i zarządzanie oddziałami oraz procesem replikacji w AD DS., Implementacja Group Policy Objects (GPO), Zabezpieczanie AD DS, Wdrażanie oraz zarządzanie AD CS, Implementacja i administracja usługami AD FS, Implementacja synchronizacji AD DS z Azure AD, Monitorowanie, zarządzanie i odzyskiwanie w AD DS.

Uczestnicy Projektu, którzy ukończą wybrane szkolenie otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje.

• Ścieżka szkoleniowa Windows Server 2016 w terminie 06-08.2018, 1 grupa 15 osobowa, 120 godzin
20740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016-40h
20741 Networking with Windows Server 2016-40h
20742 Identity with Windows Server 2016-40h
wraz z egz 70-740, 70-741, 70-742- upraw do cert Microsoft Certified Solutions Associate MCSA.

Program:
– 40h 20740 Instalacja, aktualizacja oraz migracja ustawień w środowisku windows server 2016, Implementacja storage spaces i data deduplication, Instal, konfig hyper-v i zarządzanie maszynami wirtual, Wdrażanie i zarządzanie kontenerami w hyper-v, Implem i zarządzanie zasobami failover clustering, Implementowanie rozwiązań typu failover clustering, Implementowanie network load balancing, Zarządz, monitorowanie i obsługa wdrożenia obrazów maszyn wirtualnych
– 40h 20741 Planning and implementing an IPv4 network, Implementing DHCP, Implementing IPv6, Implementing DNS, Implementing and managing IPAM, Remote access in Windows Server 2016, Implementing DirectAccess, Implementing VPNs, Configuring advanced networking features, Implementing software defined networking
– 40h 20742 Instalacja i konfiguracja DC (Domain Controlers), Zarządzanie obiektami AD DS, Implementacja i zarządzanie oddziałami oraz procesem replikacji w AD DS., Implementacja Group Policy Objects (GPO), Zabezpieczanie AD DS, Wdrażanie oraz zarządzanie AD CS, Implementacja i administracja usługami AD FS, Implementacja synchronizacji AD DS z Azure AD, Monitorowanie, zarządzanie i odzyskiwanie w AD DS.

• Ścieżka szkoleniowa Cloud Platform w terminie 08-09.2018r., 1 grupa 15 osobowa - 80 godzin
20532 Developing Microsoft Azure Solutions-40h
20533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions-40h
wraz z egz 70-532, 70-533 - upraw do cert Microsoft Certified Solutions Associate MCSA.

Ramowy program szkolenia: – 40h 20532 Tworzenie przy pomocy platformy Microsoft Azure, Tworzenie środ program przy użyciu maszyn wirtualnych Azure, Zarządzanie infrastrukturą w Azure, Infrastruktura webowa w ramach platformy Azure, Projektowanie żywotnych aplikcji chmurowych, Logika przetwarzania w tle przy użyciu Azure, Przechow danych tabelarycznych w Azure, Przechow plików i plików mediów w Azure, Przechow danych w kolejkach przy użyciu Azure, Automat integracji z zas Azure, Wdrożenie zabezpieczeń apli webowych z wyk Azure, Wdrożenie apl webowych w Azure;
– 40h 20533 Wprowadzenie do Azure, Wdrożenie i zarządzanie sieciami Azure, Wdrożenie maszyn wirtualnych, Zarządzanie maszynami wirtual, Wdrożenie usług Azure Web App, Plan i wdrożenie pamięci masowej, usług tworzenia kopii zapas i odzysk, Plan i wdrożenie bazy danych SQL Azure, Wdrożenie usług chmurowych PaaS, Wdrożenie Active Directory Azure, Zarządzanie usługą Active Directory w środ hybrydowym, Wdrożenie zarządz i automat opartej na Azure.
• Ścieżka szkoleniowa SQL 2016 Database Development w terminie 07-09.2018r., 1 grupa 15 osobowa 80 godzin
20761 Querying Data with Transact-SQL w wym 40h
20762 Developing SQL Databases w wym 40h
wraz z egz 70-761, 70-762 - upraw do certyfikatu Microsoft Certified Solutions Associate MCSA.
Program:
– 40h 20761 Wprow do Microsoft SQL Server 2016, Wprowadzenie do zapytań T-SQL, Pisanie zapytań SELECT, Odpytywanie wielu tabel, Sortowanie i filtrowanie danych, Praca z typamidanych SQL Server 2016, Używanie języka DML w celu modyfikowania danych, Używ funkcji wbud, Grupowanie i agregowanie, Używanie podzapytań, Używanie operatorów zbiorów;
– 40h 20762 Wprow do Database Development, Projekt i wdraż tabel, Zaawans projekt tabel, Zapewn integral danych za pomocą ograniczeń (constraints), Wprow do indeksów, Projekt zoptymal strategii indeksowania, Indeksy kolumnowe, Projekt i wdrożenie widoków, Projekt i wdroż procedur skład, Projekt i wdrażanie funkcji użytk, Reakcja na manipulacje danych przy pomocy wyzwalaczy, Korzystanie z tabel In-Memory (w pamięci), Wdrożenie kodu zarządzanego w SQL Server, Przechowywanie i przepytywanie danych XML w SQL Server, Praca z danymi przestrzennymi SQL Server, Przechowywanie i tworzenie zapytań do blob-ów i dok tekst w SQL Server.

• Ścieżka szkoleniowa SQL 2016 Business Intelligence Development w terminie 6-8.2018r., 1 grupa 15 osobowa - 80 godzin
20767 Implementing a SQL Data Warehouse w wym 40h
20768 Developing SQL Data Models w wym 40h
wraz z egz 70-767, 70-768 - uprawn do cert Microsoft Certified Solutions Associate MCSA.
Ramowy program szkolenia:
– 40h 20767 Wprowadzenie do Hurtowni danych. Opis architektury i koncepcji, Planowanie infrastruktury, Proj i wdrażanie Hurtowni Danych, Indeksy Columnstore, Implementowanie Azure SQL Data Warehouse, Tworzenie rozwiązań ETL, Koordynacja zadań paczek SSIS, śledzenie i radzenie sobie z problemami SSIS, Implementacja przyrostowego ładowania Hurtowni Danych, Wymuszanie czystości danych, Używanie Master Data Services, Rozszerzanie SQL Server Integration Services (SSIS), Wdrażanie i konfiguracja paczek SSIS, Wykorzystanie danych z Hurtowni Danych;
– 40h 20768 Wprowadzenie do Business Intelligence i model danych, Tworzenie wielowymiar baz danych, Praca z kostkami i wymiarami, Praca z miarami i grupami miar, Wprowadzenie do MDX (MultiDimesionional eXpression), Dostosowywanie funkcjonalności kostki, Wdrożenie modelu tabelarycznego danych przy pomocy usług analitycznych (Analysis Services), Wprow do Data Analysis Expression (DAX), Wyk analizy predykcyjnej z wyk eksploracji danych (Data Mining).

• Ścieżka szkoleniowa Web Applications w terminie 08-09.2018r., 1 grupa 15 osobowa - 80 godzin
20480 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3- 40h
20486 Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications- 40h
wraz z egz 70-480, 70-486 - uprawn do certyfikatu Microsoft Certified Solutions Associate MCSA.
20532 Developing Microsoft Azure Solutions-40h
20533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions-40h
wraz z egz 70-532, 70-533 - upraw do cert Microsoft Certified Solutions Associate MCSA.
Ramowy program szkolenia: – 40h 20480 Przegląd HTML i CSS, Tworzenie i dodawanie styli do stron HTML5, Wprowadzenie do JavaScript, Tworzenie form. do zbierania i sprawdz poprawności danych od użytk, Komunik ze zdalnym źródłem danych, Stylizacja HTML5 za pomocą CSS3, Tworzenie obiektów i metod za pomocą JavaScript, Tworzenie interaktyw stron przy użyciu API HTML5, Dodanie nieaktywnego wsparcia do aplikacji sieciowych, Wdrożenie adapcyjnego interfejsu użytkownika, Tw zaawans grafiki, Animowanie interfejsu użytk, Real komunik w czasie rzeczywistym, Tw procesu Web Worker;
– 40h 20486 Zapoznanie się z ASP.NET MVC 4, Projekt aplikacji Web w ASP.NET MVC 4, Tw modeli ASP.NET MVC 4, Tworzenie widoków ASP.NET MVC 4, Test i analiz aplik Web ASP.NETmMVC 4, Strukturyzowanie aplikacji Web ASP.NET MVC 4, Stosowanie styli do aplikacji Web ASP.NET MVC 4, Tworzenie reagujących stron w aplik Web ASP.NET MVC 4, Wykorzyst JavaScript oraz jQuery w reagowaniu aplik Web MVC, Kontrolowanie dostępu do aplikacji Web ASP.NET MVC 4, Tworzenie odpornych aplikacji Web ASP.NET MVC 4, Wykorzystanie Windows Azure Web Services w aplikacjach ASP.NET MVC 4, Implementacja Web APIs w aplikacjach Web ASP.NET MVC 4, Obsługiwanie żądań w aplikacjach Web ASP.NET MVC 4, Wdrażanie aplikacji Web ASP.NET MVC 4.
Dane kontaktowe:
Anna Chrzanowska
tel: 603 200 138
 
Biuro projektu:
ul. Św. Wojciecha 3/3a
11-041 Olsztyn
 
 
Zmień rozmiar
Kontrast