Podejmij z nami wyzwanie

Projekt „Podejmij z nami wyzwanie – po 50 roku życia klikanie!”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ,
Priorytet 08. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Działanie 08.04. Kształcenie ustawiczne osób dorosłych,
Poddziałanie 08.04.02. Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych.
wersja dla słabowidzących
Biuro projektu zostało przeniesione na ul. Gimnazjalna 125 (parter), 26-200 Końskie

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA w okresie od dnia 1.02.2018 r. do 30.11.2018 r. realizuje projekt „Podejmij z nami wyzwanie - po 50 roku życia klikanie!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 08. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 08.04. Kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Zapraszamy do udziału w projekcie. Rekrutacja trwa! Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania w zakładce po lewej stronie REKRUTACJA. tel. 511 730 576, 500 241 501
Projekt „Podejmij z nami wyzwanie - po 50 roku życia klikanie!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 08. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 08.04. Kształcenie ustawiczne osób dorosłych.

Okres realizacji projektu: 01.02.2018 r. - 30.11.2018 r.

Cel projektu:
Celem projektu jest nabycie kompetencji komputerowych na pełnym poziomie A lub B zgodnie z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP w terminie 01.02.2018-30.11.2018 przez co najmniej 80% spośród 126 osób w wieku 50 lat i więcej (w tym 70 kobiet i 56 mężczyzn)zamieszkujących województwo świętokrzyskie wyłącznie w powiatach: skarżyskim, opatowskim, ostrowieckim, koneckim, kieleckim przez szkolenia komputerowe zakończone egzaminem zewnętrznym i certyfikatem ECDL Profile DIGCOMP 16.

Wartość Projektu: 467 665,00 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 420 898,50 zł.

Uczestnikami Projektu będzie 126 osób spełniających obowiązkowe kryteria rekrutacyjne:
a) miejsce zamieszkania w jednym z powiatów: skarżyskim, opatowskim, ostrowieckim, koneckim, kieleckim, b) wiek - po 50 roku życia, c) chęć wzięcia udziału w projekcie z własnej inicjatywy, d) brak statusu przedsiębiorcy, e) brak certyfikacji ECDL Profile DIGCOMP, f) niekorzystanie z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE w ramach EFS. Pierwszeństwo udziału w Projekcie będą miały osoby spełniające kryteria pierwszeństwa: a) brak zatrudnienia, b) niskie kwalifikacje, c) miejsce zamieszkania na terenach wiejskich. Uczestnikom oferujemy: a) szkolenie komputerowe ECDL Profile DIGCOMP w wymiarze 152 h zakończone egzaminami zewnętrznymi i certyfikatem ECDL Profile DIGCOMP 16, b) materiały dydaktyczne, c) refundacja kosztów dojazdu dla 50 Uczestników.
Opis rekrutacji
Harmonogramy
Dane kontaktowe:tel: 511 730 576, 500 241 501, e-mail: wyzwanienaklikanie@gmail.com
Biuro projektu: ul. Gimnazjalna 125, 26-200 Końskie
Zmień rozmiar
Kontrast