Wykwalifikowani mają lepiej!

Projekt „Wykwalifikowani mają lepiej!”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 10. Regionalny rynek pracy
Działanie: 10.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA, w okresie od dnia 01.10.2017 roku do dnia 31.07.2018 roku, realizuje projekt „Wykwalifikowani mają lepiej!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Społecznego, Oś Priorytetowa: 10. Regionalny rynek pracy, Działanie: 10.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe.
Projekt „Wykwalifikowani mają lepiej!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 10. Regionalny rynek pracy, Działanie: 10.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe.

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 r. — 31.07.2018 r.

Projekt został przedłużony do 31.08.2018 r.

Cel projektu:
Celem projektu jest wzrost potencjału zawodowego 40 osób (w tym 23 kobiet i 17 mężczyzn) w wieku po 29 roku życia, o niskich kwalifikacjach, bez zatrudnienia (w tym 10 osób biernych zawodowo, 8 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, 22 osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP), zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu cywilnego w subregionie olsztyńskim, zgodnie ze sporządzonym Indywidualnym Planem Działania, w terminie 01.10.2017r. - 31.08.2018r., przez szkolenia i / lub staże poprzedzone identyfikacją potrzeb (IPD), wsparte poradnictwem zawodowym i / lub pośrednictwem pracy.

Wartość projektu: 700 615,50 zł
Wkład Unii Europejskiej: 595 523,18 zł
 
Uczestnikami Projektu będzie 40 osób spełniających obowiązkowe kryteria rekrutacyjne:
a) wiek – powyżej 29 roku życia;
b) niskie kwalifikacje do ISCED 3 włącznie;
c) brak zatrudnienia - status osoby:
  bezrobotnej: nie pracuje, gotowy do podjęcia pracy, aktywnie poszukuje pracy, zarejestrowany w PUP/MUP;
  bezrobotnej niezarejestrowanej: nie pracuje, gotowy do podjęcia pracy, aktywnie poszukuje pracy, niezarejestrowany w PUP;
  biernej zawodowo: nie pracuje, nie jest gotowy do podjęcia pracy, nie poszukuje pracy, nie jest zarejestrowany w PUP/MUP;
d) miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w Województwie Warmińsko-Mazurskim, w subregionie olsztyńskim – powiaty: bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński oraz m. Olsztyn;
e) motywacja do udziału w Projekcie i do podjęcia zatrudnienia.
 
Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby spełniające kryteria pierwszeństwa:
a) niskie kwalifikacje do ISCED 3 włącznie;
b) niepełnosprawność;
c) miejsce zamieszkania na terenach wiejskich;
d) długotrwałe bezrobocie;
e) wiek 50 lat i więcej.
 
Ścieżka wsparcia Uczestników Projektu:
Identyfikacja potrzeb, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, opracowanie Indywidualnego Planu Działania;
pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe;
szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia kwalifikacji i kompetencji;
staże zawodowe – 4 miesiące.
 
Uczestnikom Projektu przysługuje:
- refundacja kosztów dojazdu;
- refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną;
- catering obiadowy i kawowy na szkoleniu;
- materiały dydaktyczne;
- badanie lekarskie;
- stypendium szkoleniowe;
- stypendium stażowe (miesięcznie).
 
Planowane efekty:
osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu — 11 osób;
osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni — 8 osób;
osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - bierni zawodowo — 3 osoby;
osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - osoby o niskich kwalifikacjach — 11 osób;
osoby, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu — 16 osoby;
osoby, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni — 11 osób;
osoby, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – bierni zawodowo — 5 osób;
osoby, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – osoby o niskich kwalifikacjach — 16 osoby;
Rekrutacja do udziału w projekcie zostanie przeprowadzona w okresie październik – listopad 2017 r. przez Specjalistę ds. Rekrutacji.

Etapy rekrutacji:

  1. Wypełnienie i przesłanie dokumentów zgłoszeniowych: formularza zgłoszeniowego, regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych oraz umowy o uczestnictwo w projekcie.
  2. Weryfikacja zgłoszeń pod względem spełnienia obowiązkowych kryteriów rekrutacyjnych oraz pierwszeństwa.
  3. Wyłonienie ostatecznej grupy Uczestników.
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej:
W przygotowaniu ...
W przygotowaniu ...
W przygotowaniu ...
Zmień rozmiar
Kontrast