Zacznij z powerem, wejdź na rynek pracyProjekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA w partnerstwie z Knowledge Spółka z o. o., w okresie od dnia 01.10.2017 roku do dnia 30.06.2018 roku, realizują projekt „Zacznij z POWEREM, wejdź na rynek pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Projekt „Zacznij z POWEREM, wejdź na rynek pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 r. — 30.06.2018 r.

Cel projektu:
Celem projektu jest wzrost potencjału zawodowego 60 Uczestników Projektu, w tym 40 kobiet i 20 mężczyzn (osób w wieku 18-29 lat, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie kujawsko-pomorskim, bez pracy, wyłącznie bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, młodzież NEET, z wyłączeniem osób należących do grup docelowych określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. POWER) w terminie 01.10.2017-30.06.2018 zgodnie z opracowanym dla każdej z tych osób Indywidualnym Planem Działania poprzez działania obligatoryjne dla każdego Uczestnika Projektu:
 • identyfikację potrzeb, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • pośrednictwo pracy,
 • wysokiej jakości szkolenia realizowane zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestnika Projektu, odpowiadające bieżącym potrzebom rynku pracy i/lub 3 miesięczne staże.

Wartość projektu: 785 884,50 zł
Wkład Unii Europejskiej: 746 590,27 zł

Uczestnikami Projektu będzie 60 osób spełniających obowiązkowe kryteria rekrutacyjne:
 1. wiek — 18 - 29 lat;
 2. miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w województwie kujawsko-pomorskim;
 3. brak statusu osoby należnej do grupy docelowej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. POWER;
 4. zgłoszenie udziału w przewidziany sposób, podanie danych potrzebnych do monitorowania wskaźników i przeprowadzenia ewaluacji, zobowiązanie do przekazania informacji na temat swojej sytuacji po opuszczeniu projektu;
 5. motywacja do udziału w Projekcie i do podjęcia zatrudnienia.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby spełniające kryteria pierwszeństwa:
 1. niepełnosprawność;
 2. niskie wykształcenie Uczestnika Projektu (do ISCED 3 włącznie);
 3. niskie wykształcenie rodziców (do ISCED 3 włącznie);
 4. brak doświadczenia zawodowego;
 5. miejsce zamieszkania na terenach wiejskich;
 6. brak zatrudnienia rodziców;
 7. rozwód rodziców;
 8. uprzednia karalność Uczestnika Projektu;
 9. objęcie pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej Uczestnika Projektu lub rodziny;
 10. nadzór kuratorski nad Uczestnikiem Projektu lub rodzicem;
 11. niebieska karta rodziny;
 12. borykanie się z uzależnieniem;
 13. wczesne lub samotne rodzicielstwo.

Ścieżka wsparcia Uczestników Projektu:
 • Identyfikacja potrzeb, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, opracowanie Indywidualnego Planu Działania;
 • pośrednictwo pracy (spotkania indywidualne);
 • wysokiej jakości szkolenia realizowane zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestnika Projektu, odpowiadające bieżącym potrzebom rynku pracy, przez instytucje szkoleniowe z wpisem RIS, w formule podwykonawstwa, kończące się nabyciem kompetencji i/lub nabyciem kwalifikacji;
 • staże zawodowe - 3 miesięczne, powiązane ze szkoleniami realizowanymi w projekcie i/lub nabytymi/posiadanymi kwalifikacjami przez Uczestnika Projektu.

Uczestnikom Projektu przysługuje:
 • refundacja kosztów dojazdu;
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną podczas szkoleń i stażu;
 • badanie lekarskie;
 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe (miesięcznie).


Planowane efekty:
 • osoby bierne zawodowo nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu — 35 osób;
 • osoby bierne zawodowo nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu, uczestniczących w kształceniu/szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu — 47 osób;
 • osoby bierne zawodowo nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu, które ukończyły interwencję wpieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych — 58 osób;
 • osoby, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu — 48 osób;
 • odsetek osób biernych zawodowo innych niż osoby o niskich kwalifikacjach i osoby z niepełno sprawnościami, objętych wsparciem w projekcie, które podjęły zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie — 63%;
 • odsetek osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w projekcie, które podjęły zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie — 68%;
 • odsetek osób z niepełnosprawnością objętych wsparciem w projekcie, które podjęły zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie — 37%;
 • osoby, które nabyły doświadczenie zawodowe w ramach projektu — 48 osób.
Rekrutacja do udziału w projekcie była przeprowadzona w okresie październik - listopad 2017 r. przez Specjalistę ds. Rekrutacji.

Etapy rekrutacji:
 1. Wypełnienie i przesłanie dokumentów zgłoszeniowych: formularza zgłoszeniowego, regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych oraz umowy o uczestnictwo w projekcie.
 2. Weryfikacja zgłoszeń pod względem spełnienia obowiązkowych kryteriów rekrutacyjnych oraz pierwszeństwa.
 3. Wyłonienie ostatecznej grupy Uczestników.
 
Uczestnicy Projektu, którzy ukończą wybrane szkolenie zawodowe zgodne z IPD otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje.

Staż zawodowy — 3 miesięczny, na stanowisku powiązanym z ukończonym szkoleniem zawodowym, w wybranych przedsiębiorstwach.
 

Harmonogram szkoleń zawodowych

Zmień rozmiar
Kontrast