Olsztyński inkubator zatrudnienia – program aktywizacji zawodowej osób po 30 roku życia o niskich kwalifikacjach

Projekt „Olsztyński inkubator zatrudnienia – program aktywizacji zawodowej osób po 30 roku życia o niskich kwalifikacjach”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa: 10.00.00 Regionalny Rynek Pracy,
Działanie: 10.02.00 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe.

Kontakt: tel: 884 071 234, e-mail: odnowafundacja@wp.pl
Biuro projektu: ul. Św. Wojciecha 3/3 a lok. 13, 11-041 Olsztyn

Projekt „Olsztyński inkubator zatrudnienia - program aktywizacji zawodowej osób po 30 roku życia o niskich kwalifikacjach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 10.00.00 Regionalny Rynek Pracy, Działanie: 10.02.00 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe.

Projekt jest skierowany do 26 osób w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w subregionie olsztyńskim (powiaty: bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński oraz m. Olsztyn), o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie), bez zatrudnienia.
Struktura grupy docelowej: -14 K, 12 M -14 os biernych zawodowo, 12 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP
-co najmniej 15% UP to mieszkańcy miast średnich (Bartoszyce, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mrągowo, Szczytno).

Celem projektu jest wzrost potencjału zawodowego 26 osób (14K, 12M) w wieku powyżej 29 lat o niskich kwalifikacjach pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych, niezarejestrowanych w PUP oraz biernych zawodowo) zamieszkałych w subregionie olsztyńskim, w drodze indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej (szkolenia, staże, poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy) zdefiniowanej w oparciu o Indywidualny Plan Działania w terminie 1.01.2019 - 30.09.2019.

Okres realizacji projektu: 2019.01.01 – 2019.09.30

Wartość projektu: 380 207,24 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 323 176,15 zł

Uczestnikami Projektu będzie 26 osób (14K i 12M) spełniających następujące kryteria rekrutacyjne:
Formalne - obowiązkowe:
Zgłoszenie udziału w Projekcie w przewidziany sposób, prawidłowo wypełnione dokumenty rekrutacyjne złożone w podanym terminie.
Podstawowe - obowiązkowe:
 • wiek: powyżej 29 lat,
 • miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w subregionie olsztyńskim (powiaty: bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński oraz m. Olsztyn)
 • status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP,
 • niskie kwalifikacje (wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie),
 • motywacja do udziału w projekcie i do podjęcia zatrudnienia.
Pierwszeństwa - nieobowiązkowe (punktowane):
 • miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w miastach średniej wielkości-8 pkt.
 • status byłego UP z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach cyklu tematycznego 9 w RPO WiM-6 pkt.
 • miejsce zamieszkania w powiatach o stopie bezrobocia przekraczającej średnią dla województwa warmińsko-mazurskiego o 0,1-2 pp 1p., 2,1-4pp 2p., 4,1-6pp 3p., 6,1-8pp 4p., 8,1 i więcej pp 5p.
 • niepełnosprawność: stopień lekki-2 pkt., umiarkowany-3 pkt., znaczny-4 pkt. niepotwierdzone orzeczeniem-1 pkt.,
 • miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich-2 pkt.,
 • opieka nad dzieckiem (osobą zależną) – 2 pkt.
Działania projektu:
 • identyfikacja potrzeb, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, opracowanie Indywidualnego Planu Działania;
 • pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • szkolenia kończące się nabyciem kompetencji i/lub nabyciem kwalifikacji;
 • staże.
Wskaźniki projektu:
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - 12
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji ( w tym imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3 )) – 42%
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 12
 • Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 12
 • Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie - 14
 • Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie - 14
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie – 26.
Rekrutacja do udziału w projekcie zostanie przeprowadzona w terminie styczeń – luty 2019 r. przez Specjalistę ds. Rekrutacji.

Etapy rekrutacji:
 • Wypełnienie i przesłanie dokumentów zgłoszeniowych: formularza zgłoszeniowego, regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych oraz umowy o uczestnictwo w projekcie.
 • Weryfikacja zgłoszeń pod względem spełnienia obowiązkowych kryteriów rekrutacyjnych oraz pierwszeństwa.
 • Wyłonienie ostatecznej grupy Uczestników.
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania dostępne poniżej:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (Microsoft Word)
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (Adobe PDF)

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (Microsoft Word)
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (Adobe PDF)

 
Uczestnicy Projektu, którzy ukończą wybrane szkolenie zawodowe zgodne z IPD otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje.

Staż zawodowy – 3 miesiące, na stanowisku powiązanym z ukończonym szkoleniem zawodowym, w wybranych przedsiębiorstwach.

Harmonogramy szkoleń zawodowych do pobrania obok(dokument PDF)  TUTAJ

Harmonogramy staży zawodowych można ściągnąć (dokument PDF) TUTAJ
Kontakt: tel: 884 071 234, e-mail: odnowafundacja@wp.pl
Biuro projektu: ul. Św. Wojciecha 3/3 a lok. 13, 11-041 Olsztyn

Zmień rozmiar
Kontrast