Dziś w cenie doświadczenie! Program aktywizacji osób w wieku 50 lat i więcej z subregionu ełckiego

Projekt „Dziś w cenie doświadczenie! Program aktywizacji osób w wieku 50 lat i więcej z subregionu ełckiego”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa: 10.00.00 Regionalny Rynek Pracy,
Działanie: 10.02.00 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe.

 

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA, w okresie od 2019.01.01 do 2019.09.30 roku, realizuje projekt „Dziś w cenie doświadczenie! Program aktywizacji osób w wieku 50 lat i więcej z subregionu ełckiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 10.00.00 Regionalny Rynek Pracy, Działanie: 10.02.00 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe.

 
Fundacja na rzecz poprawy jakości życia Od-Nowa w okresie od 01.01.2019 do 30.09.2019 realizuje projekt „Dziś w cenie doświadczenie! Program aktywizacji osób w wieku 50 lat i więcej z subregionu ełckiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 10.00.00 Regionalny Rynek Pracy, Działanie: 10.02.00 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe.

Projekt jest skierowany do 26 osób w wieku 50 lat i więcej (w tym 14 kobiet i 12 mężczyzn), pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP oraz biernych zawodowo), zamieszkałych w subregionie ełckim (powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski), bez zatrudnienia w drodze indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej (szkolenia, staże, poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy) zdefiniowanej w oparciu o Indywidualny Plan Działania w terminie 1.01.2019 - 30.09.2019.

Celem projektu jest wzrost potencjału zawodowego 26 osób (14K, 12M) w wieku 50 lat i więcej, pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP oraz biernych zawodowo) zam. w subregionie ełckim, w drodze indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej (szkolenia, staże, poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy) zdefiniowanej w oparciu o Indywidualny Plan Działania w terminie 1.1.2019-30.9.2019.

Działania projektu:
 • identyfikacja potrzeb, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, opracowanie Indywidualnego Planu Działania;
 • pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji i/lub uzyskania kwalifikacji;
 • staże.
Uczestnikom projektu przysługuje:
 • refundacja kosztów dojazdu dla 13 Uczestników Projektu,
 • catering obiadowy i kawowy,
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną dla 6 UP,
 • materiały szkoleniowe,
 • badanie lekarskie,
 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe
Wartość projektu: 380 207,24 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 323 176,15 zł

Kontakt: 510 517 801, e-mail: szkolenia_od-nowa@wp.pl
Rekrutacja do udziału w projekcie zostanie przeprowadzona w terminie styczeń – luty 2019 r. przez Specjalistę ds. Rekrutacji.

Etapy rekrutacji:
 • Wypełnienie i przesłanie dokumentów zgłoszeniowych: formularza zgłoszeniowego, regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych oraz umowy o uczestnictwo w projekcie.
 • Weryfikacja zgłoszeń pod względem spełnienia obowiązkowych kryteriów rekrutacyjnych oraz pierwszeństwa.
 • Wyłonienie ostatecznej grupy Uczestników.
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania dostępne poniżej:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (Microsoft Word)
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (Adobe PDF)

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (Microsoft Word)
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (Adobe PDF)

Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestników Projektu.

Uczestnicy Projektu, którzy ukończą wybrane szkolenie zawodowe zgodne z IPD otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje.

Staż zawodowy – 3 miesiące na stanowisku powiązanym z ukończonym szkoleniem zawodowym, w wybranych przedsiębiorstwach

Harmonogram szkoleń zawodowych do pobrania w formacie PDF (Adobe Acrobat) TUTAJ

Harmonogram stażu dostępny w PDF TUTAJ

Kontakt: 510 517 801, e-mail: szkolenia_od-nowa@wp.pl
Biuro Projektu: ul. Wojska Polskiego 43, 12-200 Pisz

Zmień rozmiar
Kontrast