E-kompetentni

Projekt „E-kompetentni”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Priorytet 08.Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Działanie 08.04.Kształcenie ustawiczne osób dorosłych.
Poddziałanie 08.04.02 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych (projekty konkursowe)

 
Fundacja na rzecz poprawy jakości życia Od-Nowa w okresie od 01.01.2019 do 31.10.2019 realizuje na terenie województwa świętokrzyskiego projekt: „E-kompetentni” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 08. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 08.04. Kształcenie Ustawiczne osób dorosłych.Poddziałanie 08.04.02 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych (projekty konkursowe)
Projekt E-kompetentni” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 08.Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 08.04.Kształcenie ustawiczne osób dorosłych.Poddziałanie 08.04.02 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych (projekty konkursowe)

Wartość projektu: 373 400,00 zł
Dofinansowanie UE: 336 060,00 zł

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji komputerowych na pełnym poziomie A lub B zgodnie z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP w terminie 1.01.2019 r. - 31.10.2019 r. przez co najmniej 80% spośród 135 osób w wieku 50 lat i więcej (w tym 75 kobiet i 60 mężczyzn) zamieszkujących województwo świętokrzyskie wyłącznie w powiatach: kieleckim, koneckim, opatowskim, ostrowieckim i skarżyskim poprzez szkolenia komputerowe zakończone certyfikatem zewnętrznym i certyfikatem ECDL Profile DIGCOMP 16.

Uczestnikami projektu będzie 135 osób spełniających obowiązkowe kryteria rekrutacyjne:
 • miejsce zamieszkania w jednym z powiatów: kielecki, konecki, opatowskim, ostrowieckim, skarżyckim
 • 45 osób w wieku 50 lat i więcej (z czego 30 osób o niskich kwalifikacjach) oraz 90 osób w wieku 25-49 lat o niskich kwalifikacjach,
 • chęć wzięcia udziału w projekcie z własnej inicjatywy,
 • brak statusu przedsiębiorcy,
 • brak certyfikacji ECDL Profile DIGCOMP
 • niekorzystanie z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE w ramach EFS
Pierwszeństwo udziału w Projekcie będą miały osoby spełniające kryteria pierwszeństwa:
 • brak zatrudnienia,
 • niskie kwalifikacje,
 • miejsce zamieszkania na terenach wiejskich.
Uczestnikom projektu oferujemy:
 • szkolenie komputerowe ECDL Profile DIGCOMP w wymiarze 152 h zakończone egzaminami zewnętrznymi i certyfikatem ECDL PROFILE Digcomp 16 (9 grup x 15 UP grupa)
 • materiały dydaktyczne,
 • refundacja kosztów dojazdu dla 50 uczestników.
Rekrutacja do udziału w projekcie zostanie przeprowadzona w terminie styczeń – luty 2019 r. przez Specjalistę ds. Rekrutacji.
Etapy rekrutacji:
 1. Wypełnienie i przesłanie dokumentów zgłoszeniowych: formularza zgłoszeniowego, regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych oraz umowy o uczestnictwo w projekcie.
 2. Weryfikacja zgłoszeń pod względem spełnienia obowiązkowych kryteriów rekrutacyjnych oraz pierwszeństwa.
 3. Wyłonienie ostatecznej grupy Uczestników.
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania dostępne poniżej:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (Microsoft Word)
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (Adobe PDF)

REGULAMIN UCZESTNIKA PROJEKTU (Microsoft Word)
REGULAMIN UCZESTNIKA PROJEKTU (Adobe PDF)

Uczestnicy Projektu, którzy ukończą wybrane szkolenie komputerowe otrzymają certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje.

Zakres tematyczny:

Moduł B1: Podstawy pracy z komputerem
 1. Kluczowe założenia dotyczące technologii informacyjnej i komunikacyjnej (ICT), komputerów, urządzeń komputerowych oraz oprogramowania.
 2. Praca z systemem operacyjnym.
 3. Efektywna praca z komputerem przy użyciu ikon oraz okien.
 4. Dostosowywanie głównych ustawień systemu operacyjnego i używanie wbudowanych mechanizmów pomocy.
 5. Tworzenie prostych dokumentów oraz ich drukowania.
 6. Podstawowe założenia przechowywania, kompresowania i dekompresji danych przy użyciu dedykowanego oprogramowania.
 7. Kluczowe założenia pracy w sieci oraz znajomość systemów łączności komputerowej, umiejętność łączenia się z siecią.
 8. Bezpieczeństwo danych oraz urządzeń i ochrony ich przed realnymi zagrożeniami.
 9. Ochrona środowiska, ergonomii i dostępności dla osób z ograniczoną sprawnością.
Moduł B2: Podstawy pracy w sieci
 1. Zasady przeglądania Internetu oraz bezpieczeństwa podczas pracy w sieci.
 2. Używanie przeglądarki internetowej oraz konfiguracji jej ustawień, zakładek i rozwiązań internetowych.
 3. Efektywne wyszukiwanie informacji w sieci oraz krytycznej oceny treści znalezionych w Internecie.
 4. Kluczowe zagadnienia związane z prawami autorskimi oraz ochroną danych.
 5. Kluczowe zasady związane ze społecznościami, komunikacją online oraz obsługą poczty elektronicznej.
 6. Wysyłanie i odbieranie wiadomości oraz zarządzania nimi.
 7. Organizacja i przeszukiwanie poczty oraz używanie kalendarzy.
Moduł B3: Przetwarzanie tekstów
 1. Praca z dokumentami i zapisywanie ich w różnych formatach plików.
 2. Wybór odpowiednich narzędzi, takich jak funkcja Pomoc w celu zwiększenia szybkości i efektywności pracy.
 3. Tworzenie i edycja niewielkich dokumentów, gotowych do rozpowszechniania.
 4. Zastosowanie różnych formatów w celu udoskonalenia dokumentów przed ich rozpowszechnieniem, jak również stosowania dobrych praktyk wyboru odpowiednich opcji formatowania.
 5. Wstawianie do dokumentów tabel, obrazów i rysunków.
 6. Przygotowywanie dokumentów do wydruku korespondencji seryjnej.
 7. Stosowanie opcji ustawień strony oraz dokonywanie sprawdzenia i poprawy napisanego tekstu przed jego wydrukowaniem.
Moduł B4: Arkusze kalkulacyjne
 1. Praca z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywanie ich w różnych formatach plików.
 2. Używanie dostępnych opcji, takich jak funkcja Pomoc w celu udoskonalania jakości i efektywności pracy.
 3. Wprowadzanie danych do komórek oraz posługiwania się dobrymi praktykami przy tworzeniu list.
 4. Zaznaczanie, sortowanie oraz kopiowanie, przesuwanie i usuwanie danych.
 5. Edycja wierszy i kolumn arkusza. Kopiowanie, przesuwanie, usuwanie i zmiany nazwy arkuszy.
 6. Tworzenie matematycznych i logicznych reguł przy użyciu standardowych funkcji dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym.
 7. Posługiwanie się dobrymi praktykami w tworzeniu reguł oraz rozpoznawania błędnych wartości w regułach.
 8. Formatowanie liczb i wartości tekstowych w skoroszycie (składającym się z kilku arkuszy).
 9. Wybór, tworzenie i formatowanie wykresów w celu prawidłowego przekazania informacji.
 10. Prawidłowe ustawienia strony skoroszytu oraz sprawdzenia i poprawy zawartości przed wydrukowaniem.
 11. Praca z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywanie ich w różnych formatach plików.
Moduł S3: IT Security
 1. Główne aspekty dotyczące znaczenia zabezpieczania informacji i danych.
 2. Środki zabezpieczania przed niepowołanym dostępem, ochrony prywatności oraz zapobiegania kradzieży tożsamości.
 3. Ochrona komputera i innych urządzeń oraz sieci przed złośliwym oprogramowaniem oraz nieautoryzowanym dostępem.
 4. Rozróżnianie typów sieci i połączeń oraz różnych zabezpieczeń sieciowych, takich jak firewall.
 5. Bezpieczne przeglądanie zasobów WWW i komunikowanie się przez Internet.
 6. Kwestie bezpieczeństwa związane z komunikacją (e-mail i komunikatory).
 7. Bezpieczne rozporządzanie danymi i urządzeniami, właściwego wykonywania backup i przywracania danych.
Moduł S9: Rozwiązywanie problemów
 1. Rozwiązywanie problemów technicznych.
 2. Rozwiązywanie problemów systemowych.
 3. Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów.
 4. Innowacyjne i kreatywne wykorzystanie technologii ICT do rozwiązywania problemów.
 5. Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych.
Kontakt: tel: 500 288 432, ekompetentni.od-nowa@wp.pl
Biuro projektu: Zochcinek 42, 27-500 Opatów,
Zmień rozmiar
Kontrast