Krok w stronę zatrudnienia

Projekt „Krok w stronę zatrudnienia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 10. Regionalny rynek pracy
Działania: 10.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY W PROCEDURZE ROZEZNANIA RYNKU - ZAPYTANIA CENOWEGO DOTYCZĄCEGO USŁUGI IDENTYFIKACJI POTRZEB, DIAGNOZOWANIA MOŻLIWOŚCI W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, IDENTYFIKACJI STOPNIA ODDALENIA OD RYNKU PRACY, IPD I PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Wybrana oferta:

 1. Identyfikacji potrzeb, diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, opracowanie /aktualizacja dla każdego UP Indywidualnego Planu Działania dla 46 uczestników zamieszkałych w powiatach: braniewskim, działdowskim, elbląskim, iławskim, nowomiejskim, ostródzkim, m. Elbląg w wymiarze 4h lekcyjne na osobę we wrześniu-paŸdzierniku 2017 roku.
  Pracownia Rozwoju Osobistego Sylwester Karnas, 36-233 Wesoła 457,
 2. Doradztwo i/lub poradnictwo zawodowe, adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb dla 46 uczestników zamieszkałych w powiatach: braniewskim, działdowskim, elbląskim, iławskim, nowomiejskim, ostródzkim, m. Elbląg w wymiarze 6h lekcyjnych na osobę (3 spotkania) w okresie 10.2017-05.2018 roku.
  Anna Baska ul. Żeromskiego 2c, 13-400 Morąg,
  Pracownia Rozwoju Osobistego Sylwester Karnas, 36-233 Wesoła 457

Dodano dnia 29.08.2017 r.

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY W PROCEDURZE ROZEZNANIA RYNKU - ZAPYTANIA CENOWEGO DOTYCZąCEGO WYNAJMU SAL NA IDENTYFIKACJE POTRZEB, DIAGNOZOWANIE MOŻLIWOśCI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, IDENTYFIKACJA STOPNIA ODDALENIA OD RYNKU PRACY, OPRACOWANIE /AKTUALIZACJA DLA KAŻDEGO UP, DORADZTWO I/LUB PORADNICTWO ZAWODOWE, ADEKWATNIE DO ZDIAGNOZOWANYCH POTRZEB

Wybrana oferta:

Kosmetyka Samochodowa BŁYSK II, ul Polska 8a, 12-100 Szczytno

Dodano dnia 29.08.2017 r.

ZAPYTANIE CENOWE - ROZEZNANIE RYNKU

Zamówienie obejmuje usługę:

 • Identyfikacji potrzeb, diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, opracowanie /aktualizacja dla każdego UP Indywidualnego Planu Działania dla 46 uczestników zamieszkałych w powiatach: braniewskim, działdowskim, elbląskim, iławskim, nowomiejskim, ostródzkim, m. Elbląg w wymiarze 4h lekcyjne na osobę we wrześniu-paŸdzierniku 2017 roku.
 • Doradztwo i/lub poradnictwo zawodowe, adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb dla 46 uczestników zamieszkałych w powiatach: braniewskim, działdowskim, elbląskim, iławskim, nowomiejskim, ostródzkim, m. Elbląg w wymiarze 6h lekcyjnych na osobę (3 spotkania) w okresie 10.2017-5.2018 roku.

Kompletny dokument do pobrania obok ZAPYTANIE CENOWE (Adobe PDF)

Dodano dnia 19.08.2017 r.

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA, w okresie od dnia 01.08.2017 roku do dnia 31.05.2018 roku, realizuje projekt „Krok w stronę zatrudnienia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 10. Regionalny rynek pracy, Działanie: 10.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe.

Dodano dnia 01.08.2017 r.

Projekt „Krok w stronę zatrudnienia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 10. Regionalny rynek pracy, Działanie: 10.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe.

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. - 31.05.2018 r.

Cel projektu:
Celem projektu było podniesienie zdolności do zatrudnienia w terminie 01.08.2017 - 31.05.2018 r. u 46 uczestników projektu (w tym 28 kobiet) w wieku powyżej 29 roku życia o niskich kwalifikacjach poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem, obejmującym diagnozę, identyfikację potrzeb, IPD, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, szkolenia i staże - wybrane i zastosowane zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i wytyczoną ścieżką rozwoju zawodowego, co umożliwi wejście/powrót tych osób na rynek pracy.

Wartość projektu: 857 379,06 zł
Wkład Unii Europejskiej: 728 772,20 zł

Uczestnikami Projektu będzie 46 osób spełniających obowiązkowe kryteria rekrutacyjne:
 • wiek — 29 lat i więcej;
 • brak zatrudnienia - status osoby:
  • bezrobotnej zarejestrowanej w urzędach pracy;
  • biernej zawodowo niezarejestrowanej w urzędach pracy;
  • bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędach pracy;
 • miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w Województwie Warmińsko-Mazurskim, subregion olsztyński;
 • motywacja do udziału w Projekcie i do podjęcia zatrudnienia.
Pierwszeństwo udziału w projekcie miały osoby spełniające kryteria pierwszeństwa:
 • długotrwałe bezrobocie;
 • niskie kwalifikacje do ISCED 3 włącznie;
 • niepełnosprawność.

Ścieżka wsparcia Uczestników Projektu:

 • Identyfikacja potrzeb, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, jak i identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, w tym Indywidualny Plan Działania;
 • pośrednictwo pracy;
 • poradnictwo zawodowe;
 • szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia kwalifikacji i kompetencji;
 • staże zawodowe - 5 miesięcy.

Uczestnikom Projektu przysługiwało:

 • refundacja kosztów dojazdu;
 • catering obiadowy;
 • materiały dydaktyczne;
 • badanie lekarskie;
 • stypendium szkoleniowe;
 • stypendium stażowe (miesięcznie).

Planowane efekty:

 • osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu — 12 osób;
 • osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - osoby o niskich kwalifikacjach — 12 osób;
 • osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - bierni zawodowo — 3 osoby;
 • osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu działalności na własny rachunek, po opuszczeniu programu - bezrobotni w tym długotrwale bezrobotni — 9 osób;
 • osoby, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu — 23 osoby;
 • osoby, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - bierni zawodowo — 6 osób;
 • osoby, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni — 17 osób;
 • osoby, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - osoby o niskich kwalifikacjach — 23 osoby;
Rekrutacja do udziału w projekcie zostanie przeprowadzona w okresie sierpień-październik 2017 r. przez Specjalistę ds. Rekrutacji.

Etapy rekrutacji:
 • Wypełnienie i przesłanie dokumentów zgłoszeniowych: formularza zgłoszeniowego, regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych oraz umowy o uczestnictwo w projekcie.
 • Weryfikacja zgłoszeń pod względem spełnienia obowiązkowych kryteriów rekrutacyjnych oraz pierwszeństwa.
 • Wyłonienie ostatecznej grupy Uczestników.

Uczestnicy Projektu, którzy ukończą wybrane szkolenie zawodowe zgodne z IPD otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje.

Staż zawodowy — 5 mies., na stanowisku powiązanym z ukończonym szkoleniem zawodowym, w wybranych przedsiębiorstwach.

Harmonogramy w ramach projektu:
(pliki w formacie PDF do pobrania po kliknięciu na tytuł)

Indywidualny Plan Działania - Sylwester Karnas
wrzesień 2017 r.
październik 2017 r.

Szkolenia zawodowe:
Pracownik biura z elementami księgowości – Morąg
Kucharz małej gastronomii – Morąg
Magazynier z obsługą wózka widłowego – Morąg
Pracownik ochrony – Morąg
Opiekunka osób starszych – Morąg
Sprzedawca – Morąg

Poradnictwo zawodowe
styczeń 2018 r. – Sylwester Karnas
luty 2018 r. – Sylwester Karnas
marzec 2018 r. – Sylwester Karnas
kwiecień 2018 r.– Sylwester Karnas
maj 2018 r.– Anna Baska
czerwiec 2018 r.– Anna Baska
lipiec 2018 r.– Anna Baska

Staże zawodowe

L.p. Firma Miejsce stażu Stanowisko Ilość osób
1. AC GAZ PRIM ANNA BASKA ul. Żeromskiego 2c, 14-300 Morąg operator wózka widłowego-stażysta pracownik magazynu
-stażysta
pracownik biurowy-stażysta
4
2. AGRO MAŁDYTY Sp. z o.o. ul. Kopernika 1, 14-330 Małdyty magazynier-stażysta sprzedawca-stażysta pracownik dozoru-stażysta 3
3. AUTO CENTRUM WŁADYSŁAW KULESZA ul. Leśna 25,14-300 Morąg magazynier-stażysta 1
4. Biuro Rachunkowe Agnieszka Gąsior ul. Sienkiewicza 10/21, 14-300 Morąg pracownik biurowy-stażysta 1
5. Dobra kuchnia Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 1 A, 14-300 Morąg kucharz-stażysta 1
6. Dorota Krasnowska MINIBAR ul. Gen. Dąbrowskiego 46, 14-300 Morąg kucharz-stażysta 2
7. Firma Handlowo-Usługowo-Przetwórcza EkoPlast Paweł Hamulecki Kruszewnia 17, 14-300 Morąg pracownik ochrony-stażysta
magazynier-stażysta
3
8. Firma PHU KOZIEJ Zbigniew Koziej ul. Pasłęcka 4, 14-140 Miłomłyn sprzedawca-stażysta 2
9. Fundacja na rzecz rozwoju i integracji TARCZA ul. Św. Wojciecha 3/3a lok. 13, 10-041 Olsztyn opiekun/ka-stażysta 5
10. Gmina Miłakowo ul. Olsztyńskiej 9a, 14-310 Miłakowo pracownik ochrony-stażysta 1
11. Gospodarstwo Rolno Drobiarskie Stanisław Michalak ul. Dąbrowskiego 15, 11-130 Orneta sprzedawca-stażysta 1
12. La Torre Anna Fila ul. Mickiewicza 28B, 14-300 Morąg kucharz-stażysta 2
13. Przedsiębiorstwo „ESKLAR” s.c. JAŚKO JACEK KRĘPA JAN ul. Jagiełły 12, 14-300 Morąg kucharz-stażysta 3
14. Przedsiębiorstwo Handlowe Krystyna Błażewicz ul. Przemysłowa 17, 14-300 Morąg sprzedawca-stażysta 1
15. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe CEMIR M. Kostyszyn C.Tworkowski Spółka Jawna ul. Kujawska 8, 14-300 Morąg sprzedawca-stażysta 1
16. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AUTO-EXPERT Piotr Kulesza ul. Leśna 25, 14-300 Morąg magazynier-stażysta 1
17. Restauracja pod Świerkami Bożena Kołtek ul. Zamkowa 10a, 14-330 Małdyty sprzedawca-stażysta 1
18. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego ul. Kajki 2, 14-300 Morąg kucharz-stażysta 1
19. Urząd Miejski w Morągu ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 8, 14-300 Morąg
ul. Pomorska 23, 14-300 Morąg
ul. Adama Mickiewicza 25, 14-300 Morąg
ul. Armii Krajowej 15, 14-300 Morąg
pracownik biura-stażysta
pracownik ochrony-stażysta
6
 
Dane kontaktowe:
Urszula Bartnik
tel: 22 635-55-23
e-mail: projektwarmia.odnowa@wp.pl
Biuro projektu:
ul. 1 Maja 2
14-520 PIENIĘŻNO
 

 

Zmień rozmiar
Kontrast