Projekt „Podejmij z nami wyzwanie - po 50 roku życia klikanie!
wersja dla słabowidzących


Wybierz ROZMIAR czcionki (klikając w A) → A   A   A   A
 
 
AKTUALNOŚCI     O PROJEKCIE    REKRUTACJA    SZKOLENIA    HARMONOGRAMY     KONTAKT
 
AKTUALNOŚCI  

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA w okresie od dnia 1.02.2018 r. do 30.11.2018 r. realizuje projekt „Podejmij z nami wyzwanie - po 50 roku życia klikanie!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 08. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 08.04. Kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Biuro projektu: ul. Gimnazjalna 125, 26-200 Końskie tel. 511 730 576, 500 241 501


O PROJEKCIE

Projekt „Podejmij z nami wyzwanie - po 50 roku życia klikanie!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 08. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 08.04. Kształcenie ustawiczne osób dorosłych.

Okres realizacji: 01.02.2018 r. - 30.11.2018 r.

Celem projektu jest nabycie kompetencji komputerowych na pełnym poziomie A lub B zgodnie z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP w terminie 01.02.2018-30.11.2018 przez co najmniej 80% spośród 126 osób w wieku 50 lat i więcej (w tym 70 kobiet i 56 mężczyzn)zamieszkujących województwo świętokrzyskie wyłącznie w powiatach: skarżyskim, opatowskim, ostrowieckim, koneckim, kieleckim przez szkolenia komputerowe zakończone egzaminem zewnętrznym i certyfikatem ECDL Profile DIGCOMP 16.

Wartość projektu: 467 665,00 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 420 898,50 zł

Uczestnikami Projektu będzie 126 osób spełniających obowiązkowe kryteria rekrutacyjne:
a)  miejsce zamieszkania w jednym z powiatów: skarżyskim, opatowskim, ostrowieckim, koneckim, kieleckim,
b)  wiek - po 50 roku życia,
c)  chęć wzięcia udziału w projekcie z własnej inicjatywy,
d)  brak statusu przedsiębiorcy,
e)  brak certyfikacji ECDL Profile DIGCOMP,
f)  niekorzystanie z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE w ramach EFS.

Pierwszeństwo udziału w Projekcie będą miały osoby spełniające kryteria pierwszeństwa:
a)   brak zatrudnienia,
b)   niskie kwalifikacje,
c)   miejsce zamieszkania na terenach wiejskich.

Uczestnikom oferujemy:
— szkolenie komputerowe ECDL Profile DIGCOMP w wymiarze 152 h zakończone egzaminami zewnętrznymi i certyfikatem ECDL Profile DIGCOMP 16,
— materiały dydaktyczne
— refundacja kosztów dojazdu dla 50 Uczestników.

DO GÓRY STRONY


REKRUTACJA

Rekrutacja do udziału w projekcie zostanie przeprowadzona w okresie luty -czerwiec 2018 r. przez Specjalistę ds. Rekrutacji.

Etapy rekrutacji:

1.  Wypełnienie i przesłanie dokumentów zgłoszeniowych: formularza zgłoszeniowego, regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych oraz umowy o uczestnictwo w projekcie.
2.  Weryfikacja zgłoszeń pod względem spełnienia obowiązkowych kryteriów rekrutacyjnych oraz pierwszeństwa.
3.  Wyłonienie ostatecznej grupy Uczestników.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej:

- Formularz zgłoszeniowy - dokument w formacie Worda-DOC TUTAJ DOC lub Adobe PDF TUTAJ PDF
- Umowa uczestnictwa w projekcie - dokument w formacie Worda-DOC TUTAJ DOC lub Adobe PDF TUTAJ PDF
- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - plik Worda TUTAJ DOC lub Adobe PDF TUTAJ PDF
 

DO GÓRY STRONY


SZKOLENIA

Uczestnicy Projektu, które ukończą wybrane szkolenie komputerowe otrzymają certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje.

Zakres tematyczny:

Moduł B1: Podstawy pracy z komputerem
1. Kluczowe założenia dotyczące technologii informacyjnej i komunikacyjnej (ICT), komputerów, urządzeń komputerowych oraz oprogramowania.
2. Praca z systemem operacyjnym.
3. Efektywna praca z komputerem przy użyciu ikon oraz okien.
4. Dostosowywanie głównych ustawień systemu operacyjnego i używanie wbudowanych mechanizmów pomocy.
5. Tworzenie prostych dokumentów oraz ich drukowania
6. Podstawowe założenia przechowywania, kompresowania i dekompresji danych przy użyciu dedykowanego oprogramowania.
7. Kluczowe złożenia pracy w sieci oraz znajomość systemów łączności komputerowej, umiejętność łączenia się z siecią.
8. Bezpieczeństwo danych oraz urządzeń i ochrony ich przed realnymi zagrożeniami.
9. Ochrona środowiska, ergonomii i dostępności dla osób z ograniczoną sprawnością.

Moduł B2: Podstawy pracy w sieci
1. Zasady przeglądania Internetu oraz bezpieczeństwa podczas pracy w sieci.
2. Używanie przeglądarki internetowej oraz konfiguracji jej ustawień, zakładek i rozwiązań internetowych.
3. Efektywne wyszukiwanie informacji w sieci oraz krytycznej oceny treści znalezionych w Internecie.
4. Kluczowe zagadnienia związane z prawami autorskimi oraz ochroną danych.
5. Kluczowe zasady związane ze społecznościami, komunikacją online oraz obsługą poczty elektronicznej.
6. Wysyłanie i odbieranie wiadomości oraz zarządzania nimi.
7. Organizacja i przeszukiwanie poczty oraz używanie kalendarzy.

Moduł B3: Przetwarzanie tekstów
1. Praca z dokumentami i zapisywanie ich w różnych formatach plików.
2. Wybór odpowiednich narzędzi, takich jak funkcja Pomoc w celu zwiększenia szybkości i efektywności pracy.
3. Tworzenie i edycja niewielkich dokumentów, gotowych do rozpowszechniania.
4. Zastosowanie różnych formatów w celu udoskonalenia dokumentów przed ich rozpowszechnieniem, jak również stosowania dobrych praktyk wyboru odpowiednich opcji formatowania.
5. Wstawianie do dokumentów tabel, obrazów i rysunków.
6. Przygotowywanie dokumentów do wydruku korespondencji seryjnej.
7. Stosowanie opcji ustawień strony oraz dokonywanie sprawdzenia i poprawy napisanego tekstu przed jego wydrukowaniem.

Moduł B4: Arkusze kalkulacyjne
1. Praca z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywanie ich w różnych formatach plików.
2. Używanie dostępnych opcji, takich jak funkcja Pomoc w celu udoskonalania jakości i efektywności pracy.
3. Wprowadzanie danych do komórek oraz posługiwania się dobrymi praktykami przy tworzeniu list. Zaznaczanie, sortowanie oraz kopiowanie, przesuwanie i usuwanie danych.
4. Edycja wierszy i kolumn arkusza. Kopiowanie, przesuwanie, usuwanie i zmiany nazwy arkuszy.
5. Tworzenie matematycznych i logicznych reguł przy użyciu standardowych funkcji dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym. Posługiwanie się dobrymi praktykami w tworzeniu reguł oraz rozpoznawania błędnych wartości w regułach.
6. Formatowanie liczb i wartości tekstowych w skoroszycie (składającym się z kilku arkuszy).
7. Wybór, tworzenie i formatowanie wykresów w celu prawidłowego przekazania informacji.
8. Prawidłowe ustawienia strony skoroszytu oraz sprawdzenia i poprawy zawartości przed wydrukowaniem.
9. Praca z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywanie ich w różnych formatach plików.

Moduł S3: IT Security
1. Główne aspekty dotyczące znaczenia zabezpieczania informacji i danych.
2. Środki zabezpieczania przed niepowołanym dostępem, ochrony prywatności oraz zapobiegania kradzieży tożsamości.
3. Ochrona komputera i innych urządzeń oraz sieci przed złośliwym oprogramowaniem oraz nieautoryzowanym dostępem.
4. Rozróżnianie typów sieci i połączeń oraz różnych zabezpieczeń sieciowych, takich jak firewall.
5. Bezpieczne przeglądanie zasobów WWW i komunikowanie się przez Internet.
6. Kwestie bezpieczeństwa związane z komunikacją (e-mail i komunikatory).
7. Bezpieczne rozporządzanie danymi i urządzeniami, właściwego wykonywania backup i przywracania danych.

Moduł S9: Rozwiązywanie problemów
1. Rozwiązywanie problemów technicznych.
2. Rozwiązywanie problemów systemowych.
3. Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów.
4. Innowacyjne i kreatywne wykorzystanie technologii ICT do rozwiązywania problemów.
5. Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych.

DO GÓRY STRONY


HARMONOGRAMY

 
 
Harmonogramy szkoleń w ramach projektu:
(pliki PDF do pobrania)
 
Harmonogram - grupa I
Harmonogram - grupa II

 

DO GÓRY STRONY


KONTAKT

Dane kontaktowe:
tel. 511 530 576, 500 241 501
e-mail: wyzwanienaklikanie@gmail.com

Biuro projektu:
ul. Gimnazjalna 125
26-200 KOŃSKIE

DO GÓRY STRONY